Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munici-
palnämndens i Nyfors sammanträ-
de den 28 Oktober 1902.

Närvarande voro Herrar Ingeniören m. m. Magnus Brun-
skog, på uppdrag af stämman, samt C. A. Johansson, P. V.
Lindqvist, Karl Andersson och A. Karlsson.
I Herr August Nordströms ställe var Direktören C. L. Carls-
son kallad närvara.

§ 1.
Till justeringsmän för protokollet utsågos Herrar
P. V. Lindqvist och Karl Andersson.

§ 2.
Delgaf Ingeniören M. Brunskog, att han i enlighet
med honom vid sammanträde den 16 sistlidne September
gifvet uppdrag tillskrifvit respektive penninginstut
med framställning om lån för Nyfors räkning och hade
det framkommit svar från Kungl. Postsparbanken, Upsala
Sparbank och Allmänna Hypotekskassan för Sveriges
städer. Från de två sistnämnda penning inrättningarna
voro svaren jakande d. v. s. båda förklara sig villiga lämna
Nyfors ett 40 årigt amorteringslån å 88.000 kronor, hvarvid
dock Allmänna Hypotekskassan begär en årlig annuitet
af 5.7% med kr 5.016:- att halfårsvis erläggas med
kr. 2.508:-. Räntan skulle därvid utgöra 4.5% och
amortering och kostnadsbidrag 1.2%.

Villkoren från Upsala Sparbank ställa sig något lägre,
då därifrån begäres 4.5% årlig ränta och 1% amortering.
på grund af att anbudet från Upsala sparbank ställde sig
gynnsammast, beslöts att, innan Nämnden bestämmer sig
närmare, hos sistnämnde bank göra förfrågan, huruvida
Nyfors Samhälle, då så blir behöfligt, kan påräkna därstädes
erhålla till fullo hela det af Kongl. Majst. på vissa villkor
beviljade lånet, eller 150.000:- kronor. samt om möjligt lägre ränta
medan svar på denna förfrågan inväntas skulle skrif-
velse aflåtas till Kongl. Flottans pensionskassa i Carls-
krona, hvilken meddelat, att lån där kunde erhållas,
med begäran, att kassan måtte lämna upplysningar
om lånevillkor m. m.

Ingeniören Herr M. Brunskog lofvade tillskrifva berörde an-
stalter.

§ 3.
Åt Ordföranden uppdrogs att med Ordföranden i stadens
Drätselkammare, Direktören Aug. Stålberg, söka träffa öfver-
enskommelse för ordnandet af frågan om den af staden i
södra vägportarne förlagda vattenservisen, och hade Ordföran-
den därvid, att, med aktgifvande på Nyfors bästa, handla ef-
ter öfvertygelse.

Nyfors den 28 Oktober 1902.
/A, Karlsson./
Vice Ordförande.

Justerat
/Karl Andersson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 oktober 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106478.

Personrelationer