Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 december 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 december 1900

Anmärkning

Protokoll, hållet vid gemensamt samman-
träde med Kommunalnämnden i Fors socken
samt Municipal- och Helsovårdsnämnder-
na i Nyfors samhälle i samhällets gård,
Stenbäcken, den 29. December 1900.

Närvarande:
af Kommunalnämnden: Herrar Hyltén-Cavallius, Lindhé, C. A. Lindqvist,
Starck, Thorild och Widlund;
af Municipalnämnden: Herrar Borgström, Karlsson, P. W. Lindqvist
och Nordström samt
af Helsovårdsnämnden: Herrar Brunskog, Johansson, Nilsson och
von Post.

{§1.}
Sedan Helsovårdsnämnden i Nyfors hos Fors Kommunalnämnd,
med anledning af epidemiska sjukhusets otillräcklighet under nu rå-
dande starka difteriepidemi, gjort framställning om åtgärders
vidtagande för beredande af särskild lokal för de sjukes vårdande
hade Kommunalnämnden hos Nyfors municipalnämnd anhållit att få
för sådant ändamål hyra lokal i samhällets gård Stenbäcken, men
derå erhållit afslag, i anledning hvaraf dessa Nämnder i dag ge-
mensamt sammanträdt för att öfverlägga och besluta i frågan; och ut-
sågs Majoren C. Hyltén-Cavallius att vid sammanträdet föra ordet.

{§2.}
Efter en längre öfverläggning, hvarunder föreslogs att till epi-
demilokal förhyra dels en af Slagtare G. Larsson erbjuden butiklä-
genhet jemte tvenne rum, dels ock ett rum och kök i gården
Stenbäcken, hvilkas innehafvare förklarat sig villig att på vissa vil-
kor afflytta derifrån den 10. nästkommande Januari,

{beslöts} på Doktor von Posts förslag, att de tvenne rum i hufvud-
byggnaden vid Stenbäcken, som förut disponerats af Nyfors vatten-
ledningskomité och nu stå tomma, skulle användas till sjukrum,
dock endast för konvalescenter och i den mån epidemiska sjuk-
husets lokaler visade sig otillräckliga.

Genom tidigare fattadt beslut har Kommunalnämnden anvisat
medel till sängutredning m.m. samt uppdragit åt läkaren, Doktor
von Post att anskaffa sköterska.

Som ofvan
/C Hyltén-Cavallius./

Rätt afskrifvet, intyga
/Erik Laurén,/
/Rich; Lingmark/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 december 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106480.

Personrelationer