Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 december 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 december 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid Nyfors
Municipalnämnds samman-
träde i Nyfors den 28 Decem-
ber 1903.

Närvarande voro Herrar C. A. Johansson. P. V.
Lindqvist, Karl Andersson och A. Karlsson.

§ 1.
Att justera protokollet utsågos Herrar
Karl Andersson och P. V. Lindqvist

§ 2.
Herr E. A. Söderlund hade i skrifvelse begärt
permission för fem dagar för resa till Falun
för att öfvervara svärfaderns begrafning.
Begäran beviljades och skulle arvodet för vi-
karien, som skulle af Söderlund själf anskaffas,
utgå från Samhällets kassa, det senare på
grund af den orsak, för hvilken Söderlund nöd-
gades begära permission.

§ 3.
Från sågverksägaren C. W. Johansson hade
till v. ordföranden framställts muntlig önskan
om vattenmätare för att kunna från sam-
hällets vattenledning erhålla vatten till
en i framställarens egendom uppställd ång-
panna. Men, då Herr Johansson ansåg, att
det nuvarande priset, eller 0.45 kr. pr. kubm.
vatten, som går genom mätare, skulle, tilläm-
padt hos honom, ställa sig allt för dyrbart och
omöjliggöra användningen af vattenlednings-
vatten, så begärde han i sin framställning, att
afgiften måtte sättas så, att han, för en förbruk-
ning af cirka 200 kubm. vatten årligen, kunde be-
räkna omkring 50 Kronors afgift.

Då den afgift af 0,40 kr. pr. kubm., som af Nämnden
ett föregående år bestämdes, måste i förhållande till
stadens låga afgift, anses vara väl hög, samt den
orsak, som hufvudsakligast låg till grund för be-
slutets fattande dels i ett särskildt fall blifvit
undan-
röjd, dels i § 9 i protokoll af den 9 Oktober 1902 för
framtiden förebyggd, så beslöts nu att från och med 1904
års ingång sänka vattenafgiften för det vatten som tages
genom mätare till förutvarande belopp eller 0,26 Kr.
pr. kubikmeter, och skulle detta beslut meddelas
Herr Johansson.

§ 4.
Meddelade Ordföranden att han i fråga om afloppet af dag-
vattnet från egendomen N:o 72 vid samtal med deläga-
rinnan till sagde fastighet fått den uppfattningen, att
samhällets Vattenledningskommitte anlagt den å
egendomens gård varande kloaks- och afloppsbrun-
nen, och Samhället således, hvad dagvattnet från går-
den angår, gjort sin skyldighet.

En annan olägenhet, för hvilken N:o 72 är utsatt, och
som väl kanske bör tillkomma Byggnadsnämnden
att råda bot för, är att rännstensvattnet, som kommer
från backen i Åsgatan och passerar förbi bygg-
mästare Nilssons gård, rinner ned på den lågt
liggande tomten N:o 72.

Sedan Nämnden mottagit redogörelse för detta åt
Ordföranden vid närmast föregående sammanträ-
de gifna uppdrag, beslöts remittera ärendet,
i hvad det angår åtgärder för afledande af
rännstensvattnet förbi N:o 72, till Byggnadsnämn-
den.

Nyfors som ofvan.

/A, Karlsson/

Justeradt:
/Karl Andersson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 december 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106476.

Personrelationer