Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 april 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 april 1903

Anmärkning

Protokoll hållet hos Nyfors
Municipal nämn vid dess sam-
manträde i Nyfors Sessionsrum
den 28 April 1903.

Närvarande voro Herrar August Nordström, A. Karlsson,
C. A. Johansson, Karl Andersson och P. V. Lindqvist.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar C. A. Johansson
och P. V. Lindqvist.

§2.
Meddelade kommitterade, Herrar August Nordström
och A. Karlsson, att de, enligt Nämndens uppdrag,
samtalat med Drätselkammarens Ordförande, Direk-
tör Stålberg, om Stadens uppställda villkor i lysekor-
taktet samt därvid från Nyfors sida sökt jämka
något i några af Nämnden framställda yrkanden.
Kommitterade hade uppställdt en ny skrifvelse
till Drätselkammaren, upptagande de nya med-
gifvandena från Nämndens sida och godkändes
nu såväl dessa som skrifvelsen i sin helhet.
Skrifvelsen, som fick följande lydelse, skulle öfver-
lämnas till Eskilstuna Stads Drätselkammare:

Till
Eskilstuna Stads Drätselkammare!

Municipalnämnden i Nyfors
får härmed, sedan Drätselkammarens kontrakts-
förslag i Nyfors gatubelysningsfråga enskildt
dryftats mellan Drätselkammarens Ordförande
och delegerade från Nyfors Municipalnämnd
framhålla de förändringar i kontraktsförslagets be-
stämmelser, som från Nyfors sida äro önskvärda, och
framställer dessa härnedan i följande mom.
med hänvisning till motsvarande punkter i Drätsel-
kammarens förslag.

1: Stadgandet i punkt 4, om skyldighet för Nyfors att
vid en förändring eller eventuell ombyggnad af gas-
röret, som leder öfver Centralbangården, bidraga
med halfva kostnaden, anser Nämnden vara omoti-
veradt och
föreslås därför, att detsamma får strykas.

2: I punkt 5, rörande underhåll af rörledningar m.m.
må aftalet äfven innefatta serviserna, och Nyfors endast
ålägges bekosta reparationer å dem i de fall, där ska-
dan genom Samhällets förvållande kan anses hafva upp-
kommit.

3. Vid behandlingen af de i punkt 7 stadgade villkoren,
angående ersättning för gasåtgång vid möjligen intref-
fande eldsvåda i Nyfors har Nämnden beslutat fram-
ställa den önskan, att sådan belysning måtte kostnads-
fritt erhållas.

4: Då såväl Municipalstämman som Nämnden anse
det af Drätselkammaren i punkt 8 uppställda mini-
mipriset 42 kronor per lykta och lysår för gas och
skötsel voro väl högt, och lysekostnaden, om 3 öre
per lykta och lystimme skall erläggas för tid i enlig-
het med stadens lysetabell stiger till ännu högre be-
lopp, nödgas Nämnden här hemställa, huruvida Drät-
selkammaren skulle befinnas villig antaga erbjudan-
de å 40 kronor per lykta och lysår i ett för allt, hvar-
vid dock Nyfors förbinder sig genast anlägga minst
40 st. lyktor.
Detta dock under villkor att stadens lysetabell
från äga tillämpning äfven inom Nyfors.

5. Bestämmelsen i punkt 9 bör äfven, enligt Nämndens
förmenande, innefatta något om, huru med gaspriset
i Nyfors skall förfaras, då sänkning af det allmän-
na gaspriset äger rum i staden.

6: Med afseende på innehållet i punkt 10 får Nämn-
den framhålla, att Nyfors från sin sida nödgas uppställa
såsom villkor, dels att staden utan afdrag å anläggnings-
kostnaden efter 10 år, räknadt från och med anlägg-
ningsåret, eller förr, så framt gasintraden i såväl den
gamla som den nya ledningen skulle gifva staden
en bruttoinkomst af 8.500:- kronor från enskilda för-
brukare, inlösa hufvudledningarne, dels ock att
Nyfors icke kan binda sig att inom bestämd tid hafva
inlöst den gatumark, här ifrågasättes, emedan ett
sådant stadgande kunde verka hindrande vid
lösningen af denna under utredning nu varande
fråga.

7: Skulle, såsom i punkt 11 angifves, strejk eller
d.l. förhindra staden hålla Nyfors med lysgas
till gatorna, må i bestämmelsen ingå, att Nyfors
äge rätt till afdrag å lyseersättningen, samt slut-
ligen att i kontraktet må inrymmas, hurusom Nyfors
tillkommer, att i samband med Stadens Ombud
bestämma gatulyktornas fixa läge, vid behof på
egen bekostnad ändra läget för gatulykta, besluta
om gasnätets utvidgning och i öfrigt vara oför-
hindradt å mark, där gasrör på grund af för
stora kostnader ej kunna framdragas, använda
annan belysning än gas.

Nyfors den 28 April 1903

/August, Nordström/

Justeradt:
/P, W, Lindqvist/
/C A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 april 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106475.

Personrelationer