Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 mars 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 mars 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid gemensamt Sam-
manträde med Helsovårds- och Munici-
palnämnderna i Nyfors den 26 Mars
1901.

§1.
Närvande voro:
Af Helsovårdsnämnden Herrar C. Ax. Borgström, Adolf
Olsson, Joh. Modin. C. A. Thrild
samt tillsyningsmannen.

Af Municipalnämnden Herrar Aug. Nordström. C.
A. Johansson. och A. Karlsson

§2.
Beslöts att upprätta kontrakt med Herr C.
W. Granberg angående de förenade befattningarna
såsom rörnätsförman och helsovårdstillsynings-
man, hvarvid bestämdes att berörde kontrakt
skulle gälla ett års tid räknadt från den 1 April
1901 med 3 månaders uppsägning före fardag.

§3.
Herr C. W. Granberg begärde, och erhöll
nämndernas tillåtselse, att få på samhällets be-
kostnad beställa ett par sjöstöflar.

§4.
Uppdrogs åt Herr C. Ax. Borgström att för
samhällets räkning i och för verktygers forslan-
de anskaffa en dragkärra.

§5.
Nämnden beslöt godkänna en af Herr
C. Ax. Borgström med Herr Granberg träffad öf-
verenskommelse att denne skulle flytta till Sam-
hällets gård den 1 nästa april, och bestämdes att
hyran för hans lägenhet skulle utgå med 160 kro-
nor pr. år. I händelse Samhället komme att
behöfva lägenheten för expeditionen från den
1 Okt. 1901. skulle annan bostad i gården er-
bjudas honom.

§6.
Som vid Samhällets Municipalstäm-
ma den 2 Juli 1900, ärendet, rörande munici-
palnämndens begäran om uppförande af ett
brandfritt kassahvalf i Samhällets gård till
förvaring af dess räkenskapsböcker, verifika-
tioner och öfriga värdehandlingar m. m. åter-
remitterats till Samma nämnd för fullstän-
dig utredning, hade infordradt kostnadsför-
slag och ritningar uppgjorts af Byggmästare
C. E. Nilsson, upptagande 2 alternativ; det
större, att uppföras i tomtlinien vid gafveln af
boningshusets gårdsida, upptagande en golfyta
af 5+8 fot. för en kostnad af 600 kr. och det
mindre att, genom borttagande af kokspisen
inrymmes mellan spismurarna i ett kök,
med 2+3 fots golfyta, för en kostnad af 150
kronor

Nämnden beslöt att hos Stämman be-
gära att ett kassahvalf i enlighet med det min-
dre förslaget måtte inrättas i Samhällets gård.

§7.
Föredrogs en skrifvelse från Styrelsen
för O. F. W. Jernväg, innehållande nekande som
på Municipalnämndens begäran hos samme
styrelse om fullständig belysning af Södra väg-
portarna.

§8.
Föredrogs följande skrifvelse. "Till Muni-
cipalstyrelsen i Nyfors. Som undertecknad ej
längre kan på ett tillbörligt sätt fylla platsen
såsom 1:sta Brandchef, på grund af att dess inne-
hafvare ej bör lemna samhället på längre af-
stånd, nödgas jag härmed hos Municipalstyrel-
sen vördsamt hemställa, att jag från och med
den 9 dennes varder från nämnde sysla ent-
ledigas. Nyfors den 5 mars 1901. /Sv. C. Dahlberg/"

Municipalnämnden som ansåg att -
med stöd af den för Nyfors Samhälle gällande brand-
ordning, enligt hvilken Brandchefen väljes för ett år
i sender och då Herr Dahlberg icke i behörig tid
öfverklagat valet - de af Herr Dahlberg åberopade
skälen icke utgöra hinder för hans qvarstående
såsom 1:ste brandchef, förklarade berörde skrif-
velse icke kunna till någon Municipalnämndens åt-
gärd föranleda.

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt och godkändt:
/C. A. Thorild/
/Adolf Ohlsson/
/August, Nordstöm/
/C, A. Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 mars 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106469.

Personrelationer