Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 oktober 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid samman-
träde med Nyfors Municipal-
Nämnd i sessisionsrummet den 26
Oktober 1903.

Närvarande Herrar voro C. V. Johansson, P. V. Lind-
qvist, Karl Andersson och A. Karlsson.
I Herr Agust Nordströms ställe var suppleanten, Herr
Alfred Kåberg, närvarande.

§ 1.
Till justeringsmän för protokollet utsåos Herrar
Alfred Kåberg och P. V. Lindqvist.

§ 2.
Meddelade ordföranden att han vid samtal med Dräsel-
Kammaren i staden Ordförande angående frågan, hvad
Nyfors är skyldigt betala till staden såsom ersättning
för vattenförbrukning vid murning och putsning inom
Nyfors, erhållit den upplysningen att staden,ehuru där-
om i kontraktet mellan staden och Nyfors i särskilld punkt
icke stadgas någon bestämd afgift, likväl anser att kontrak-
tets antydan, att Nyfors i alla icke spessiserade fall skall
erlägga en afgift utgörande 2/3 af i staden i motsvarande
fall taxerad afgift, här skall äga tillämpning.

Då nu för närvarande inom staden vattenafgiften för mur-
ning och putsning utgår med 0.60 Kr. pr. 1000 tegel samt
0.25 Kr. pr. 1 kvadratm. putsyta, skall Nyfors sådeles vara
skyldigt ersätta staden med 0.40 Kr. pr. 1000 tegel och 0.16
Kr. pr. 1 kvadratmeter putsyta.

På den grund beslöt nu Nämnden att afgifta inom
Nyfors för vattenförbrukning vid murning skall ut-
gå med såsom förut 0.80 Kr. pr. 1000 tegel men att af-
giften för putsning skall höjas från förut 0.01 Kr. till
0.25 Kr. pr. kvadrstmeter.

§ 3.
Från For´s sockens skolbyggnadskommitté hade till
Nämnden inkommit följande skrifvelse:
" Utdrag af protokoll vid For´s församlings skolbygg-
nads Kommitterades sammanträde den 26 september 1903

§ 3.
Kommitterade beslöto att ingå till Nyfors Municipal-
Nämnd med anhållan om utredning, huruvida på hvilka
villkor och till hvilken kostnad ledningar skulle kun-
na anordnas för införande af gasledning dels i
den tilltänkta nya skolan å tomterna N:o 70,71,74 och
75 af samhällets planlagda område, dels i den nuva-
rande skolan i Nyfors, dels i båda dessa skolor.

Ut supra, in fidem
/ C. Sundström /
Ordf."

Med anledning af denna framställning ansåg Nämn-
den, att om hufvudledningen skall dragas upp till Björktorps
skola, är väl enda möjliga vägen att utgå från Broga-
tans mynning, genom Norra Esplenaden, fram till torget
och öfver detta, till dess ledningen når Stortorgsgatan,
hvarefter denna följer till Tunaforsgatan och denna fram
till skoltomten. Denna ledning bör läggas med 4 tum rör.
En ledning till den blifvande nya skolan, bör Kanske
lämpligast utgå från Drakensköldsgatans mynning,
paralett gå fram i Norra Esplenaden till Stora Esple-
naden samt upp genom denna till tomten N:o 70.

Tills vidare bör här kunna användas 2tum rör.
För att kunna tillhandagå vederbörande med äskad
utredning, beslöt Nämnden hos Kamrer Sandahl
göra framställning om kostnadsberäkning å angifvne
ledningar.

§ 4.
Framställdes genom Ordföranden frågan, huruvida Nämn-
den möjligen från sin sida skulle kunna vidtaga
någon åtgärd mot Landstingets beslut att för kom-
mande år utdebitera extra vägskatt, hvilken sär-
skildt för Nyfors fastighetsägare, som besväras af dryga
utgifter för egna gator, kommer att verka synnerli-
gen betungande.

Nämnden ansåg denna sak värd all uppmärksamhet,
men då man vore oviss om, huruvida samhället,
såsom varande sammanbundet med Fors socken,kan
hafva samma juridiska rätt till befrielse från
vägskatt som städerna, beslöts genom ordförande hos
någon lagkunnig person söka visshet härom.

Nyfors som ofvan
/ A, Karlsson. /

Justeradt.:
/ Alfr. Kåberg /
/ P,W. Lindqvist /§

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106470.

Personrelationer