Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 mars 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 mars 1903

Anmärkning

Protokoll hållet hos Nyfors Munici-
palnämnd vid dess sammanträde den
26 Mars 1903.

Närvarande voro Herrar P.V. Lindqvist, Karl Andersson
C.A. Johansson och A. Karlsson samt; Herr August Nord-
ströms ställe suppleanter Herr C.S. Carlsson.
Vice ordförande ledde sammanträdet, vid hvilket äfven
Samhället revisorer Herr Christog. Carlsson och Gustaf
Lindberg samt samhället rörnätsförman voro närvarande.

§1
Att justera protokollet utsågos Herrar Karl Andersson
och P.V. Lindqvist.

§2.
Nämnden hade sammankallats på grund af Reviso-
rernas yrkande att få utrönt till huru stort belopp
samhällets Rörnätsförman E.A. Söderlund kunde
anses häfda i skuld till Samhället, dels för rördelar,
hvilka han utan Nämndens vetskap uttagit från
materialförrådet och användt vid enskilda, af honom
utförda arbeten, dels ock för af honom oriktigt upp-
buren likvid för rördelar, hvilka Samhället vid af
Nämnden företagen undersökning ej har mottagit
Söderlund erkände sig vara skyldig samhället un-
gefär 91:58 kronor för rördelar samt jämväl skyldig
återbära till samhället 382:66 kronor, hvilket belopp han,
vid företeende af efterkrafsfaktura å rördelar sagt
sig lagt ut för samhällets räkning, ock uppburit af sam-
hället mot det, att han aflämnadt såsom kvitto
de af honom påtecknade fakturorna. Hela Söder-
lunds skuld skulle alltså belöpa sig på 474:24
Kronor, från hviket belopp sedan kunde afräknas
dels några belopp å af Söderlund till släppta ma-
terial, hvilka han sade sig hafva betalt, dels ock
ersättning för ledning af de arbeten, som af Sam-
hället för liden summor utfördes vid Nyfors skola,
samt hos Änkefru Hellgren och Herr Carlqvist
vid Brunnsbacken.

Söderlund förklarade sig emellertid nu villig afläm-
na revers å omskrifna belopp, och, sedan revisorerna
jämväl förklarat sig för sin del nöjda med denna
åtgärd, blef det och Nämndens beslut, hvarvid följan-
de revers uppsättes och samtidigt af Söderlund ve-
derbörligen underskrefs:
"Undertecknad erkänner sig härmed af Nyfors
samhälle oriktigt uppburit Trehundraåttiotvå & 66
(382:66) kronor för en faktura å rördelar, hvarjämte jag
från Samhällets materialförråd uttagit och för egen
del användt diverse materiel till ett belopp af Nittio-
en & 58 (91:58) Kronor eller tillsammans kronor 474:24,
för hvilket belopp jag härmed till Nyfors Samhälle
i kläder mig full betalnings skyldighet på så sätt,
att Nämnden genom sin ordförande eller befullmäk-
tigadt ombud äger rätt att från och med denna
dag af den månad likvid, jag från Nyfors samhälle
i egenskap af dess Rörnätsförman och Hälsovårds-
polis har att uppbära i avbetalning å gälden
mottaga kronor Trettiotre (33:-) hvarje månad
till dess skulden är gulden, och tillåter jag här-
med Nyfors Municipalnämnds ledamöter att
i mitt lösörebo skaffa sig, på sätt densamma
bäst finne för gott, full säkerhet för skuldens
ordentliga gäldande.

Nyfors den 26 Mars 1903
/E.A. Söderlund/

Gäldenörens egenhändiga namnteckning
bevittna:
/Gustaf Lindberg./
/G M. Karlsson./

För omstående förbindelses in-
firande gå undertecknad En för alla och alla
för för en i borgen såsom för egen skuld, hvilket
försäkras af Nyfors & Eskilstuna den 28 Mars 1903
/August Nordström. //A.Karlsson.//C.A. Johansson./
/P.V. Lindqvist.//Karl Andersson./

Att ofvanstående Herrar tecknat egenhändigt här-
ofvan sina namn bevittna:
/Christog. Carlsson./
/Gustaf Lindberg./"

§3.
Från Herr C.A. Thorild hade inlämnats skrift-
lig begäran, att samhället måtte lämna tillstånd
till att i gatugränsen vid tomten N:o 61 få på tomäga-
rens bekostnad anlägga en rensningsbrunn á 15 tum, på
det dagvattnet å närliggande område måtte i den-
samma få sitt aflopp.

Nämnden beslöt bevilja Herr Thorilds anhållan mot
villkor, att Samhällets Rörnätsförman utför arbetet,
hvilket skall bekostas af anmälaren samt rensas
å tider, Nyfors Hälsovårdsstadga föreskrifver

§4.
Beslöts sedan nu Nämnden inhämtat tvenne
juristers mening angående samhällets kraf hos
"Tre Kronor, ånyo remittera ärendet till Stäm-
man.

Nyfors den 26 Mars 1903.
/A,Karlsson./

justeradt:
/Karl Andersson/
/P,W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 mars 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106468.

Personrelationer