Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 juni 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 juni 1902

Anmärkning

Protokoll hållet hos Munici-
palnämnden i Nyfors vid dess sam-
manträde å sessionsrummet den
26 Juni 1902.

Närvarande voro Herrar C. A. Johansson, P. V. Lindqvist,
Karl Andersson och A. Karlsson. Ordföranden, Herr
August Nordström, var af sjukdom förhindrad närvara,
och hade i hans ställe supleanten, Herr C. L. Carlsson,
inkallats. Förhandlingarna leddes af v. Ordföranden A. Karls-
son.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar C. L. Carlsson
och Karl Andersson.

§2.
Uppdrog Nämnden åt Herrar C. A. Johansson och A. Karls-
son att omsätta och å Nämndens vägnar underskrifva
nödiga handlingar för det lån å 10,000:- kronor, som
Samhället har i Nordiska Banken, och hvilket för-
föll till omsättning den 20 dennes.

§3.
Då det är att befara att de vattenrör, hvilka äro ned-
lagda i Tegelbruksgatan, efter gatans nu verkställda
afschacktning komma att ligga för grundt och vid stark
kyla kunna bafaras taga frostskada, hvarför de kan-
ske behöfva sänkas eller på något sätt isoleras,
beslöts lämna Rörnätsförmannen i uppdrag under-
söka förhållandet samt till Nämnden snarast inkom-
ma med utredning öfver, hvilka mått och stek som
kunna anses böra vidtagas i ärendet.

§4.
I anledning af begärd utredning, hvartill det lån å
10.000:- kronor användts, som Municipalstyrelsen en-
ligt Stämmoprotokoll af den 27 Mars 1899, erhöll bemyn-
digande upptaga,

beslöts lämna följande förklaring:
Då Samhället för framdragandet af Vattenlednings-
nätet i Nyforsgatan år 1898 nödgades inköpa fastigheten
N:o 76, Stenbäcken, fick dåvarande Styrelsen hos
Wattenledningskommitten låna 10.000:- kronor
till köpeskillingens gälldande och andra med köpet
förenade utgifter, såsom gatans iordningställande
m.m. Berörde lån hos Kommitterade inlöstes af Sty-
relsen i Augusti månad 1899 med de af samme Sty-
relse den 14/8 s.å. i Mälarbanken upplånade medlen,
10.000:- kronor.
[MARG: Exp.
till Län
{styrelsen}]

§5
På grund af Municipalstämmans uppdrag den
21 Juni d.å. att Nämnden måtte utreda, anskaffa
samt till Stämman inkomma med utredning och
kostnadsförslag till bättre gatubelysning i Sam-
hället, beslöt Nämnden nu tillsätta en kommité
af 2 personer, hvilka hade att snarast till Nämn-
den inkomma med förberedande utredning i frå-
gan. I denna kommitte invaldes Herrar C. A.
Johansson och A. Karlsson.

§6.
Beslöts, att de af Municipalstämman besluta-
de vattenledningsnybyggnaderna till Lindtorp och
och Brunnsbackan, tomterna N:oris 215, 217 och 228,
skulle, så fort beslutade medel hunne anskaffas
påbörjas och utföras under Rörnätsförmannens
ledning och enligt densammes kostnadsförslag.
Ledningen till Lindtorp skall, emedan man ej med
visshet känner, huru djupt Järnvägsgatan kom-
mer att sänkas och på grund af den svåra te-
rängen, byggas provisoriskt, d.v.s. med 1½ tum gal-
vanicerade järnrör och med fullt tryggad isole-
ring till en beräknad kostnad af 738:- kronor;
ledningen till Brunnsbacken beräknas draga en
kostnad af 1291,70 kronor.

Nyfors den 26 Juni 1902
/A, Karlsson./
v. Ordförande.

Justeradt:
/C, L, Carlsson/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 26 juni 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106467.

Personrelationer