Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 24 maj 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 24 maj 1904

Anmärkning

Protokoll fördt vid extra sam-
manträde Med Nyfors Municipal-
nämnd den 24 Maj 1904

Närvarande voro Herrar ordföranden C.A. Torild, Karl
Andersson, P.V. Lindqvist, C.A. Johansson och A Karlsson

§1.
Att justera protokollet utsägas Herr Karl Andersson
och P.V. Lindqvist.

§2.
Hade på begäran från Nämnden af öfverbanmästaren
Herr A. Dahlström, inlämmnats afvägningsskiss och kost-
nadsförslag för afledandet af vattnet från Kronskogen,
upptagande trenne allternativ dels medelst uppta-
gandet af en öppen vattengraf på Kronoskogens
mark och följande Nyfors Samhälles gräns
till en längd af 642 längdfot eller 191 sträckme-
ter till ett kostnadsabelopp af 1340:- kronor;
dels ock ett förslag för, anläggande af kloakledning
för samma ändamål och å samma plats till
en längd af 500 längdfot eller 150 sträckmeter
hvarvid ledningen skulle byggas af 12tum cement-
rör till en kostnad af cirka 1.250:- kronor.

Vid företagen votering beslöts nu boastämman
enhälligt tillstyrka att Samhället måtte an-
lägga kloakledning i enlighet med det sista för
slaget om genast och på Nyfors samhälles bekost-
nad, men att, då det synes Nämnden outredt,
huruvida Nyfors samhälle kan anses skyldigt
ensamt bekostna omnämnda arbete, vill Nämn-
den, om Stämman är af åsikt, att Samhäll-
let icke kan anses skyldigt bekosta hela ar-
betet, föreslå att frågan om betalningsskyldighe-
ten åter remiteras till Municipalstyrelsen för de
åtgärders vidtagande i föreliggande sak, som kunna
anses erfodeliga.

Nyfors som ofvan
/C.A. Thorild/

Justeradt:
/Karl Andersson/
/P.W. Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 24 maj 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106458.

Personrelationer