Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 23 november 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 23 november 1906

Anmärkning

Protokoll hållet hos Munici-
palnämnden i Nyfors vid dess
sammanträde den 23 November
1906.

Nämndens Samtlige ordinarie ledamöter voro vid
sammanträdet närvarande.

§ 1.
På framställd begäran hade följande protokolls
utdrag från Eskilstuna Stads Drätselkammare
erhållits:

"Utdrag af protokollet hållet
hos Drätselkammaren i Es-
kilstuna den 26 Oktober 1906.

§ 12.
Då enligt erhållna uppgifter Nyfors för sitt vatten-
ledningsrörnät till innevarande tid utbetalat
c:a 166000 Kronor samt detta rörnäts samman-
koppling med stadens rörnät dragit en kostnad
af c:a 20.000 kronor, alltså och då enligt bestäm-
melserna i nåd. brefvet den 3 Augusti 1906 afgifter-
na till Eskilstuna Stadskassa för vattenför bruk-
ning från Nyfors vatten ledningsnät efter Nyfors in-
förlifning med Staden skulle i likhet med hvad nu
tillämpas i Eskilstuna, utgå med c:a 10 procent af
anläggnings kostnaden för rörnätet, dock ej lägre
än motsvarande afgifter för den nuvarande
staden, samt rumsantalet i Nyfors enligt uppgif-
terna till Staten år 1907 utgjorde 3363, beslöt Drät-
selkammaren, att vatten ledningsafgifterna inom nu-
varande Nyfors Samhälle skulle tills vidare utgå
med följande belopp pr. år:
för rum Kronor 5.40,
för åkdon och kreatur samma afgift, som för rum samt
för vatten enligt mätare 26 öre pr. kubikmeter.

Justeradt d. 31/10 1906.
/Aug. Stålberg./
Vidimeras ex. officio: /Ernst Modigh./"

Då Eskilstuna Stads Drätselkammare, såsom af ofvanstående protokolls
utdrag framgår, i beslut af den 26 sistl. Oktober beslutat, att vatten-
afgifterna från Nyfors, enligt bestämmelserna i Nåd. brefvet den
3 Augusti 1906, skola från den 1:sta Januari nästa år utgå
med 10 procent å vattenledningens anläggningskostnad, men
Drätselkammaren för framkallandet af dessa afgifter fast-
ställt ett belopp af 5,40 kronor i årlig vattenafgift för rum och
samma avgift för kreatur och åkdon samt 26 öre pr. Kubik-
meter för vatten enligt mätare och därvid tydligt räknat
med alldeles för höga siffror, nödgas Municipalsnämnden,
som för sin del funnit, att vattenafgiften rättvisligen bör
kunna sättas lägre, hos Municipalstämman anhållna, att den-
samma behagade uttala sig öfver och besluta om, huruvida
Samhället bör låta sig nöja med Drätselkammarens beslut.
Till ledning meddelas följande:

Av Samhällets räkenskaper framgår, att vatten- och kloakledning-
arna i Nyfors den 30 sistl. September kostade Samhället
165,671,02 kronor. I detta belopp ingår ej kostnader för re-
servoiren. Rumantalet i Nyfors utgjorde samma dag 3363 st.,
kreaturens antal, för hvilket afgift erlades, 25 st. och åkdon
19 stycken. För vatten genom mätare erlades från Januari, till
December innevarande år i rundt tal 600 Kronor i afgift,
samt för vatten till nybyggnader Kronor 984:20.

Jämlikt bestämmelserna för Stadens öfvertagande af Nyfors
vattenledningsnät skall nu Nyfors i likhet med förhållan-
det inom gamla staden erlägga, såsom förut sagts, 10 procent
å anläggningskostnaden. Då denna anläggningskostnad uppgår
till 165,671,02 kronor, följer häraf, och Nyfors under nästa år skall
till stadskassan (under år) 1907) erlägga 16,567,10 kronor.

Beräknades nu, att under samma år inflöte, hvad som i år erhållits
för kreatur, åkdon och nybyggnader samt för vatten genom mätare,
eller sammanlagdt 1,848:20 kronor, skulle af 16,567,10 kronor återstå
att erlägga 14,718,90 kronor. Fördelas detta belopp på 3363 st. rum,
gör afgiften pr. rum omkring 4,38 kronor.

Skulle nu likvisst, hvad inkomsterna beträffa, räknas så lågt, att för kre-
atur och åkdon under nästa år inflöte 198:- kronor, för vatten genom
mätare 600 kronor samt för vatten till nybyggnader 400 Kronor, eller sam-
manlagt 1,198:- kronor, återstode visserligen 15,369:10 Kronor att
fördelas på 3363 st. rum, hvilket gör 4,57 kronor på hvardera.

Beräknades dessutom, att samhället under nästa års lopperhåller
en del nytillkomna rum, skulle afgiften säkerligen kunna be-
räknas ämna några ören lägre, eller till c:a 4:50 kronor pr. rum.
Nu har emellertid Drätselkammaren bestämt afgiften pr.
rumtill 5,40 kronor. Härigenom kommer staden nästa år att
af Nyfors samhälles gårdsägare i vattenafgifter för kreatur,
åkdon m. m. eller sammanlagdt 19,350:20 Kronor, hvilket belopp
med 2,783:10 Kronor öfverstiger det belopp, Nyfors bör kunna
åläggas erlägga, eller med 0,83 kronor pr. rum.

Men ej nog härmed. Nyfors Samhälle har upplånat medel till
vattenledningsbyggnaden. Under de år, som gått, sedan detta
vattenledningslån upptogs, har samhället af ammorterat å
detsamma bortåt 19.000 kronor. Den skuld, som staden för vatten-
byggnaden nu mottager, är därför vid den 31 December i år 19,000.
kronor mindre än det bokförda värdet af vattenledningen.
Häraf måste följa, att om staden nu vill tillförsäkra sig i vatten-
afgifterna ränta å byggnadskapitalet, bör denna ränta beräk-
nas så, mycket lägre till sitt belopp som skillnaden af räntan å Kapitalskulden
och räntan å vattenledningens värdekapital.

Nämndens uppfattning är, att det belopp i ränteskillnad,
som uppkommer på sätt, här ofvan sagts, jämväl bör räknas
samhället till godo vid bestämmandet af nästa års vattenskatt.
Sker ej detta, får samhällets gårdsägare vara med om att
för oviss framtid erlägga ränta å skuld, som för länge sedan
är betald.

Med hänvisning till ofvanstående och med kännedom om den er-
kändt stora nytta och betydelse, som Nyfors vattenledning har och
framgent kommer att hafva jämväl för det äldre Eskilstuna stad
samt med vetskap om den låga vattenafgift, som erlägges och
säkerligen ock för framtiden kommer att erläggas af förstaden
Tunafors, nödgas Nämnden hos Stämman anhålla, att densamma
ville taga detta ärende under pröfning, och, om Stämman kom-
mer till samma, här meddelade uppfattning, hos Stadsfullmäktige i
Eskisltuna söka rättelse i påpekade vattendebeteringsförhål-
lande.

§ 3.
Från Herr C. W. Johansson hade gjorts framställning om köp af tven-
ne, samhället tillhöriga, Stålaxlar med till hörande hjul och lager.
Då genom Herr K. Andersson lämnats den upplysningen, att omskrifna
inventarier vore fullt felfria och säkerligen vore värda sitt bokförda
belopp, beslöts att icke försälja desamma.

§ 4.
Från Styrelsens ordförande hade inlämnats tvenne räkningar,
hvardera å 100 kronor, för i Styrelsen och Samhällets Byggnads-
nämnd under en följd af år utfördt skrifarbete.
Nämnden, som icke ansåg hvare sig att de begärda beloppen
voro för höga eller för öfrigt oberättigade, förklarade dock,
att den icke utom Stämmans beslut kunde utanordna be-
loppen.

Nyfors den 23 November 1906.
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 23 november 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106457.

Personrelationer