Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 24 maj 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 24 maj 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
sammanträde med Nyfors Munici-
palnämnd i Nyfors den 24 Maj
1905.

Närvarande voro Nämndens samtlige ledamöter.

§1.
Protokollet af den 4 Maj detta år upplästes samt
godkändes och justerades.

§2.
Följande förelägganden hade af Byggnadsnämn-
den lämnats Samhället:

"Utdrag ut protokollet fördt vid
Byggnadsnämndens gatusyn i
Nyfors den 28 April 1905.

Gården N:o 76. Egaren ålades vid laga påföljd
att före den 15 nästa Juni forma och grusa
gator och trottoarer vid nämnda gård."

Dessutom i särskildt föreläggande:

"Å Sommarrotorget borträfsas stenarne och därefter
påföres finare grus, samt den del af torget som ligger
mot landsvgen och är ogrusad skall påföras grus,
och skall rännsten upptagas längs landsvägen.

Midt för tomterna N:o 100 & 101 upptages rännsten, gata
och trottoar ståndsättes, formas och grusas.

Midtför tomten N:o 59 grusas och formas gata och trotto-
ar.

Å de gatudelar hvarest gasledningsrör nedlagts
förelägges Nyfors Samhälle, att, där så fordras påfö-
ra erforderligt grus.

Och skola dessa arbeten vara verkställda den 15
nästa juni.

Nyfors som ofvan
Å Byggnadsnämndens i Nyfors vägnar:
/C. W. Johansson./"

Sedan Nämnden aflagt besök vid de i här ofvan
intagna förelägganden angifne platser fattades
följande beslut:

Hvad gator och trottoirer vid gården N:o 76 samt
vid tomten N:o 59 beträffa skola desamma såväl som de
gatudelar, hvilka skadats vid gasledningens fram-
dragning, omedelbart i iståndsättes.

Hvad Samhällets torg beträffade, skall detsamma
i enlighet med föreläggandet grusas å den plane-
rade ytan.

Hvad åter igen den mot landvägen vettande,
gräsbeväxta och icke ännu utfyllda delen angår
så beslöt Nämnden, att arbetet med densamma såväl som med den
i föreläggandet upptagna rännstenen skulle, såsom
varande onödigt, tills vidare anstå.

I ståndsättandet af gata och trottoir vid tomterna
N:oris 100 & 101 skulle säkerligen redan för längesedan
varit inom Nämnden beslutat och kanske redan
utfördt, om ej lokala hinder vore emot ett ordnande
af gatan därstädes. Det förhåller sig nämligen
så, att den af Väster Rekarne väghållningsskyldige
anlagda landsvägen är förlagd å alldeles oriktig
plats och så, att densamma hindrar Nyforsgatans
framdragning just midt för de angifne tomterna.
Då nu detta arbete icke på antydda skäl kan
utföras, och då Nämnden anser, att Nyfors sam-
hälle icke bör bekosta landsvägens flyttning, så
beslöts, med framhållande af önskvärdheten, att
Byggnadsnämnden snarast ville föranstalta om
landsvägens för läggande till sin rätta plats,att
meddela Byggnadsnämnden, att Nämnden för
sin del på grund af antydda orsak nödgats bord-
lägga frågan om Nyforsgatans utsträckning, intill
dess hindret blifvet undanröjdt.

§3.
Anmälan från ägarne till fastigheterna N:oris 64 C,
106 och 98, alla vid Nyforsgatan, om erhållande
af vattenservis till respektive gårdar beviljades.

Nyfors den 24 Maj 1905.
/C. A. Thorild/

Justerat
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 24 maj 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106459.

Personrelationer