Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 23 november 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 23 november 1903

Anmärkning

Protkoll hållet vid Nyfors
Municipalnämnds Sammanträde
i sessionsrummet den 23 November
1903.

Närvarande Herrar voro P. V. Lindqvist, Karl Andersson
och A. Karlsson samt C. A. Johansson. Därjämte voro Herrar
suppleanter Alfred Kåberg och C. L. Carlsson närvarande,
af hvilka C. L. Carlsson tjänstgjorde istället för Herr
August Nordström.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar Karl
Andersson och C. L. Carlsson.

§2.
Uppläste ordföranden Nämndens i protokoll af den
16 Oktober d. å. § 3 fattade beslut om borttagandet
af berget i Åsgatan vid tomten N:o 69, hvarjämte vid
sammanträdet framlades Byggnadsnämndens
på Nämndens anhållan afgifna utlåtande öfver
verkställd afvägning af gatan och upprättad pro-
fil öfver samma bergs kubikmassa, angifvande
3520 kb ft. eller 92,123 kbm.

Vidare delgaf Ordföranden, att vid utgången af den tid,
inom hvilken anbud på bergets borttagande skulle vara
inlämnade, hade trenne sådana inlämnats, nämligen
från Herr J. Magnusson till ett belopp af 250:- Kronor,
från C. A. Johansson & Lemon slutande å 275:- Kronor
samt från Herr Efraim Ward, upptagande ett belopp
af 275 Kronor samt fritt fördämningsvirke.

Då emellertid Herrar Johansson & Lemon redan
före detta Sammanträde sänkt sin entrepenadsum-
ma till samma belopp, som Magnusson begärt, eller
till 250:- Kronor, och Herr Johansson vid Samman-
trädet förklarat sig villig sänka beloppet ytter-
ligare till 240:- Kronor, framställde Ordföranden, sedan
diskussionen förklarats afslutad, proposition å
Magnussons och Johanssons olika anbud, hvarvid
Johanssons anbud med öfvervägande: "Ja" antogs,
hvadan Herr C. A. Johansson har att för ett belopp
af i ett för allt 240:- Kronor lösspränga och bortföra
allt berg vid tomterna N:o 69 och 70 A. i Åsgatan, som Sam-
hället i köp förpliktigadt sig borttaga, samt i öfrigt ställa
sig Byggnadsnämndens föreskrift, att berget skall bort-
tagas, till 1 fot under gatans och 1½ fot under trottoirens
afvägda nivå, till efterrättelse.

Herr Alfred Kåberg, som ansåg rätt voro att Magnussons
anbud, som från början var lägst, antagits af Nämnden,
och därför vid propositionen på Herr Johanssons anbud
röstade "Nej", begärde efter ärendets afgörande få i pro-
tokollet antecknadt sin reservation mot beslutet.

§3.
Rörnätsförmannen Herr E. A. Söderlund hade i skrif-
velse begärt få sitt bostadskök omtappetseradt.
Sedan Ordföranden och Herr C. A. Johansson vitsordat
behofvet af reparation i bemälde kök, beslöt Nämnden
låta verkställa arbetet, och öfverlämnades åt leda-
moten Herr C. A. Johansson uppdraget anmoda arbeta-
re samt öfvervaka det hela.

§4.
Beslöts, att för ett belopp af Femton kronor till Herr E. A.
Söderlund försälja det vid reparation af staketet Kring
materialgården öfverblifna gamla virket, och fick
Herr C. A. Johansson i uppdrag att jämte Ordföranden
tillse, att sådant virke, som endast till ved kunde anses
användbart, finge i köpet ingå.

§5.
Herr E. A. Söderlund hade i skrifvelse, till Nämnden
gjort frasmställning om ersättning för skötseln. och
renhållningen af gatan och trottoiren vid Materi-
algården. Nämnden, som ansåg att arvode härför
borde lämnas, beviljade en ersättning af
Tio kronor för år.

§6.
Delgaf Ordföranden, att han i enlighet med af Nämn-
den gifvet uppdrag i Södermanlands Enskilda Bank
för Samhällets räkning, upptagit ett 6:ne lån á 7000:- Kro-
nor samt härför å Nämndens vägnar utfärdat
skuldförbindelse.

§7.
Från Herr G. Larsson i Johanneberg hade föl-
jande skrifelse till Nämnden inlämnats:

"Till
Nyfors Municipalnämnd.
Nyfors.

Undertecknad får vördsamt meddela, att jag
å tomten N:o 70 B i Nyfors Samhälle ämnar
uppföra ett boningshus med fasad mot grinsdtu-
gugatan 22 meter långt eller hela tomtens bredd,
och mot järnvägsgatan 15 meter, och som den-
na byggnad kommer att stänga den nu öfver
nämnde tomt löpande gata, är jag villig att
tills den å Stadsplanen mellan tomterna
2 B och 70 B. uppdragna gatan blifvit försatt
i farbart skick, eller möjligen förlagd, leda
gatan fram till Grindstugugatan mellan tomter-
na 70 A. och 70 B. så att för nämde byggnads
skull intet hinder i gatutrafiken uppstår.

Nyfors i November 1903.
Vördsamt
/G. Larsson./"

Vid föredragandet af Herr Larssons skrifvelse
framställdes den anmärkningen, att detta ärende,
sådant det för närvarande föreligger, i första hand
tillkommer Byggnadsnämnden att behandla. Denna uppfattningen
delades af Nämnden i sin helhet.

På grund häraf beslöts till Herr Larsson åter-
ställa skrifvelsen under angifvande, att Byggnads-
nämnden ensamt här äger bevilja Herr Larssons
anhållan, samt att, ifall nämnde Myndighet anser
gatan för framtiden behöflig, och Samhället härför
i Norra Järnvägsgatan bör inköpa gatumark, hos
Municipalnämnden af Byggnadsnämnden snarast
göres framställning däran.

§8.
Af Grundläggaren Herr C. A. Johansson framställdes
förfrågan, huruvida Nämnden skulle vilja hafva trotto-
iren mot tomten N:o 106 utfylld med utmärkt backgrus
från hans hos slaktare G. Larsson pågående grundgräf-
ningsarbete, i hvilket fall Herr Johansson förklara-
de sig villig påföra sådan fyllning mot en ersättning af
25 öre per lass.

Emedan fyllnadsämnet vore af utmärkt beskaffen-
het och utfyllandet af trottoiren mot sagde tomt an-
sågs nödvändigt beslöts antaga Herr Johanssons an-
bud, hvarjämte öfverlämnades åt samma person
att mot skälig, debeterad timpenning låta afjämna
berörde trottori, sedan behöflig fyllnad ditfåtts.

§9.
Sedan vid Oktober månads början d. å. från Eskilstuna
stads gasverk anmälts att arbetet med den i
kontrakt mellan Nyfors Samhälle och Eskilstuna stad
beslutade gasledningsanläggningen i Nyfors vore fullbor-
dadt och räkningar öfver arbetet från Gasverket till
Nyfors aflämnats, anordnades af v. Ordföranden, i enlig-
het med kontraktets bestämmelse, syn å gasanlägg-
ningsarbetet. I denna syn deltogo af Nämndens
ledamöter Herrar P. V. Lindqvist, Karl Andersson
och A. Karlsson samt suppleanten i Nämnden
Herr C. L. Carlsson. Vidare deltogo på anmodan
Öfveringeniören m. m. Magnus Brunskog, Byggnads-
nämndens v. Ordförande, Sågverksägaren C. W.
Johansson och gasverkets kamrer H. Sandahl
samt ledamoten i Kommitten för gasbyggnaden,
arkitekt John Ohlsson.

Efter verkställd förrättning förklarade de
närvarande på framställd fråga af Nämndens
vice Ordförande, att arbetet, med undantag af att ett
par lyktor voro placerade oriktigt på blifvande
gata, vore i sin helhet godt och att det af synings-
nämnden godkändes och skulle anteckning här-
om göras i ett af Nämndens protokoll.

Nyfors den 23 Nov. 1903.
In fidem.
/A, Karlsson,/

Uppläst och godkändt
d. 28 November 1903.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 23 november 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106456.

Personrelationer