Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 oktober 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 oktober 1904

Anmärkning

Protokoll fördt vid Nyfors
Municipalnämnds extra sam-
manträde i Nyfors den 21 okto-
ber 1904.

Närvarande voro Herrar C.A. Thorild, C.A. Johansson,
P.V. Lindqvist, Karl Andersson, A. Karlsson samt
suppleanten i Nämnden Herr C.D. Östmark.

§1.
Protokollet från Nämndens sammanträde den
4 Oktober upplästes, godkändes och underskrefs.

§2
Ordföranden meddelade, att skrifvelse inlämnats
till vägstyrelsen i Väster - Rekarne väghållnings-
distrikt med begäran, att samma styrelse
hos de väghållningsskyldige måtte påpeka
det svåra förhållande, i hvilket Körbanan i de
södra järnvägsportarne invid Eskilstuna befinner
sig större delen af året samt inför de samme
förorda en ombyggnad af Körbanan i likhet
med af Nämnden bifogadt förslag.
Kostnadsberäkning i enlighet med detta förslag
hade på Nämndens föranstaltande upprättats
af stensättare E. Lindberg. Denna beräkning, som
slutar å 4,110 Kronor, hade jämväl bifogats fram-
ställningen. Men, då i denna beräkning upp-
tages stenläggning af såväl norra - som östra
järnvägsgatorna närmast vägportarna, och des-
sa områden tillhöra Nyfors ensamt att under-
hålla, kommer på den egentliga Körbanan ett
vida mindre belopp hvarför i framställningen ut-
talades såsom önskvärdt, att, under förutsättning,
att Nyfors samhälle beslutar bidraga till ombyggnad af sagde
körbana i likhet med Nämndens förslag, de
väghållningsskyldige måtte bidraga till kostnaden
med 1,500 kronor.

På samma gång Nämnden nu godkände de
vidtagna åtgärderna beslöts, att det af stensätta-
ren E. Lindberg uppsatta kostnadsförslaget
å stensättning af Körbanan i södra järnvägsportarna
samt närmast liggande delar af norra - och östra
järnvägsgatorna skulle öfverlämnas till Munici-
palstämman med hemställan, att Stämman måtte
för sin del besluta en ombyggnad af berörde vägdelar
i hufvudsaklig öfverensstämmelse med kostnads-
förslaget; att medel till arbetets utförande måtte
få utgå af befintligt kapital samt att nämn-
den måtte få i uppdrag söka anhålla bidrag till
arbetet jämväl äfven hos de myndigheter, som
kunna anses hafva fördel af att arbetet utföres.

§3.
Från Hälsovårdsnämnden hade följande proto-
kollsutdrag inlämnats:

"Utdrag af protokoll hållet hos
Hälsovårdsnämnden i Nyfors
den 6 Okt. 1904.

Närvarande voro: Herrar Ordf. Doktor Sigurd Blom,
C.V. Johansson, C.E. Nilsson, W. Westergren och
Joh. Modin jämte tillsyningsmannen.

- - - - - - -

§5.
Från lägenhetsägare i Brunnsbacken hade
klagomål anförts däröfver att slask och kloak-
vatten från en mängd gårdar därstädes går i
öppna, delvis igenväxta diken och under den
varma årstiden sprider elak lukt omkring sig.
Hälsovårdsnämnden som ansåg att något borde
göras för ifrågavarande olägenheters afhjälpan-
de, beslöt remmittera ärendet till Munici-
palnämnden.

- - - - - -

Nyfors som ofvan
/Sigurd Blom/
Ordf.

Justeradt:
/C.E. Nilsson/
/W. Westergren./

Rätt utdraget betygas: /Sigurd Blom,/Ordf

Nämnden, som icke vid detta sitt sammanträde
ägde kännedom om hvilka, afloppdiken frågan
gäller, beslöt att tvenne nämndens ledamöter,
Herrar ordföranden och Karl Andersson
skulle å platsen undersöka förhållandet
samt inkomma med utredning i ärendet.
Intill dess skulle ärendet bordläggas.

§4
Beslöt att låta flytta den kloakbrunn som
nu befinner sig midt i afloppsdiket vid norra
änden af Bergsgatan, ett stycke upp i sagde
gatas plan samt därvid inrätta den nya
brunnen med cementväggar. Flyttningen måste
ske för att få utlopp för vattnet från Kronskogen

§5.
Herr Sv.C. Dalbergs skriftliga anhållan om
vatten - och afloppservis till sin gård, N:o 62 vid
Brogatan, beviljades.

Nyfors den 21 Okt. 1904
/C.A. Thorild/

Justerat
/Karl Andersson/
/P W Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 oktober 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106455.

Personrelationer