Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 mars 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 mars 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra sam-
manträde med Nyfors Munici-
palnämnd å Järnbolagets Kontor
vid Tunafors, Måndagen den 21
Mars 1904.

Närvarande voro Herrar Municipalstämmans Ordf.
Öfveringeniören Magnus Brunskog, Nämndens Ordföran-
de C. A Thorild, C. A. Johansson, Karl Andersson, P. V.
Lindqvist och A. Karlsson.

§1.
Nämndens ledamöter hade sammankallats för att
jämte Öfveringeniör Magnus Brunskog, enligt Munici-
palstämmans uppdrag, utfärda och underskrifva
den revers, som jämte nödiga handlingar skulle öf-
verlämnas till Uppsala Sparbank såsom säkerhet
för det belopp, eller 18.000 kronor, Municipalstäm-
man beslutat upplåna i och för likvidering af den
nya gasledningsanläggningen.

Lånehandlingen, som i formulär inlämnats från
Uppsala Sparbank, godkändes nu och underskrefs
af samtlige närvarande samt har följande lydelse:

"Nyfors Municipalstyrelse, som med Kongl. Maj:ts
Nådiga tillstånd, dateradt den 31 December
1903, upptagit ett lån hos Uppsala Sparbank
å Aderton tusen (18000) Kronor, att användas
för anordnandet af gatubelysning, medelst gas
från Eskilstuna stads gasverk, förbinder sig
härmed att till Upsala Sparbanks Styrelse
eller order, återbetala nämnda lån jämte
Fyra och en half (4½) procents årlig ränta,
på så sätt, att före innevarande års utgång
erlägges ränta till årets slut samt att därefter
årligen, den 30 Juni och den 31 December, inbe-
talas Fyrahundranittiofem (495:) Kronor, af
hvilket belopp först afräknas Fyra och en
half procent å oguldna kapitalet såsom ränta,
hvarefter resten skall utgöra kapitalafbetalning
intill dess hela lånet blifvit till fullo betaldt,
vid äfventyr att om inbetalningen af annuiteten
försummas hela skulden anses, om långifvaren
sådant äskar, vara till betalning förfallen.
Full valuta bekommen som försäkras och reverse-
ras. Nyfors, Eskilstuna den 21 Mars 1904.
Å Nyfors Municipalnämnds vägnar enligt uppdrag:

/Magnus Brunskog/.
Municipalstämmans Ordf.
/C. A. Thorild/.
/P. V. Lindqvist/.
/Karl Andersson/
/C. A. Johansson/.
/A, Karlsson/.
Samhällets Municipalnämnd.

Att Herrar Brunskog, Thorild, Lindqvist, Andersson,
Johansson och Karlsson egenhändigt underskrifvit
ofvanstående handling intyga på en gång närvaran-
de vittnen:
/Sig. Starck./
/Erik Danielsson./"

§2.
Beslöts att ofvanstående skuldebref jämte an-
dra för lånet nödiga handlingar skulle i af-
skrifter inläggas och förvaras i Samhällets
arkiv.

Nyfors, Tunafors som ofvan
/C. A. Thorild/

Justerat
/Karl Andersson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 21 mars 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106454.

Personrelationer