Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 augusti 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 augusti 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid Nyfors
Municipalnämnds samman-
träde i Nyfors den 20 Aug.
1903.

Närvarande Herrar voro Aug. Nordström, Karl
Andersson, C.A. Johansson och P.V. Lindqvist.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar C.A.
Johansson och Karl Andersson.

§2.
Beslöts att gasnätet skall framdragas och
lyktor placeras (vid Drakensköldsgatans kors-
ning med Norra Esplanaden) å Brogatan vid kors-
ningen med Bergsgatan, och vid början af Bergs- och
Fabriksgatorna, i gränsen till Gredby Kronohem-
man.

Däremot beslöts låta anstå med nedläggning
af gasledning i den del af Åsgatan, som leder
förbi Herr C.W. Johanssons brädgård och
där belägna obebyggda tomter, intill dess
nämnda gata blir nedschaktad och iord-
ningställ, så att den kan användas för tra-
fik. Gasledningen skall sålunda stanna
vid tomten N:o 95B.

[MARG: parentesen utgår.]

§3.
Hade från Eskilstuna stad framställts munt-
ligt anspråk på förbindelse från Nämndens
sida å 2000:- Kronor utöfver det belopp, Tio
(10:000) Kronor, som gasrörsledningen enligt en
första beräkning från Stadens delegerade,
skulle kosta. Det lär nämligen, enligt med-
delande från vederbörande, vara så, att an-
läggningskostnaden redan öfverstiger sist-
nämnda belopp.

Nämnden, som anser att kontraktsbestämmel-
serna i sådant fall böra följas,
beslöt att betalningen från Nyfors till Staden
skall utgå med det belopp, företedda räk-
ningar utvisa, oafsedt om kostnaden un-
der eller öfverstiger i kostnadsberäkningen
upptaget belopp.

§4.
Beslöts låta på lämpligaste sätt repare-
ra gångbron öfver järnvägen och skulle
kostnadsförslag därför i arbetet infodras.

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justeradt:
/Karl Andersson/
/C A Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 augusti 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106443.

Personrelationer