Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 juni 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 juni 1901

Anmärkning

Protokoll hållet hos Muni-
cipalnämnden i Nyfors den 20
Juni 1901.

§1.
Närvarande voro nämndens Samt-
lige ledamöter.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Aug. Nordström och C. A. Johansson

§3.
Från Aktiebolaget Lux hade till
Herr Aug. Nordström stäld skrifvelse ankom-
mit den bolaget säger sig hafva beslutat att
medgifva en extra rabatt á 10 kr. pr lampa, i
enlighet med Nämndens begäran.

Anläggningskostnaden skulle således,
enligt Alternativ 2 i bolagets kostnadsförslag
upptagande lyktor med 120 normalljus, hvilka af
Nämnden hade förordats, utgöra:
för 50 st Gaslyktor monterade på
Jernstolpar a´ 160 kr pr st. = Kr 8.000 -
Då dessutom Samhället sjelft be-
kostar gräfning och uppsättning
af stolparna.

Till underhåll pr. lampa och år beräk-
nadt till 1200 lystimmar skulle enligt Sam-
ma kostnadsförslag åtgå:

120 liter rysk fotogen á 12 öre = Kr 14.40
4½ - sprit till tändningen 50 - 2.25
20 st glödkroppar 20 - 2 -
Kolsyra - 30
Glas ock reparation 1,05
Sma Kr. 20 - eller

för 50 lampor tillsammans Kr. 1.000 -
skötsel ock tändning enl. summa förslag 750 -

Summa underhållskostnad pr år Kr. 1.750 -

På grund af de tillfredställande upplysningen om
Luxljusets egenskap som inhemtats från Eslöf
och Sundbyberg der samma lyse användes och som
särskildt hvad belysningskostnaden angår blir cirka
1000 kr billigare pr. år för 50 lampor än den för
2 år Sedan ifrågasatta Gabelysningen

beslöt Nämnden för sin del hos Stäm-
man förorda införande af berörda gatubelys-
ning i Samhället.

§4.
Meddelades genom utdrag af protokoll
att Stämman den 20 nästlidne Maj beviljat ett
anslag af 3000 kronor till bestridande af kost-
naden för ombyggnad af vägportarna midt för
Gymnastikgatan, ock att Municipalnämnden be-
myndigats att å Samhällets vägnar upplåna
härför nödiga medel.

§5.
Genom protokollsutdrag meddelades
att Stämman beslutat att, i och för reglering
af Bro- och Nyforsgatorna, nedrifva ock bort-
skaffa det större af de gamla boningshusen jemte
en bodräcka på tomten N:o 76

och beslöt nämnden att uppdraga åt Herr
C. Ax. Borgström att genom auktion försälja be-
rörde hus.

§6.
Föredrogs utdrag af Stämmans protokoll
derom att som åsigterna om behofvet och lämp-
ligheten af inköp af tomten N:o 59 till Materialgård
för Samhället varit mycket delade; ärendet, på
Herr Thorilds förslag bordlagts tills vidare ut-
redning hunnit anskaffas

Nämnden beslöt att uppdraga åt leda-
möterna Herrar A. Karlsson och C. A. Johansson
att till nästa Sammanträde inkomma med förslag
till fullständig utredning af berörde ärende.

§7.
Meddelades att Stämman beviljat
uppförande af ett mindre kassahvalf i
samhällets kontorslokal för en kostnad af
150 kronor och fick Herr C. Ax. Borgström
i uppdrag att arrangera om detsamma
uppförande.

§8.
Sedan Stämman den 25 Okt. 1900 på
municipalnämndens förslag beslutat att delgif-
vadet af Helsovårdsnämndens förelägganden
skulle ske genom Samhällets polismän; men
dessa som svar, på Helsovårdsnämndens
anmodan derom att uppföra berörde arbete, med-
delat Nämnden att de icke åtogo sig uppdra-
get på de vilkor Som Stämman uppsatt, men
förklarat sig villiga att delgifva berörda före-
läggande mot ett arvode af 25 öre för hvarje
sådan expedition - hade Helsovårdsnämnden
med åberopande af ofvanberörde förhållande, i
protokollsutdrag af den 6 innevarande Juni
hos Municipalnämnden anhållit om utbe-
talande af nämnde arvode för delgifning af
dess förelägganden och expeditioner för öfrigt.

Nämnden beslöt, med ändring af till förut i
ärendet afgifna förslag att föreslå stämman god-
känna Helsovårdsnämndens begäran om ett arvode
af 25 öre för delgifning af hvari dess föreläggande
att utgå till polismännen Herrar C. A. Thorild ock
C. A. Lindqvist.

§9.
Godkändes förslag till föreläggande i enlighet
med Nämndens beslut den 8 maj 1901. §3. och lyder:

"Till egaren af Gården N:o -- i Nyfors. Som Ni ur-
aktlåtit att till Edert nybyggnadsarbete i gården N:o --
få begagna vattenledningsvatten, ålägges Ni här-
med att ofördröjligen, jemlikt beslut vid Mu-
nicipalnämndens Sammanträde den 8 maj 1901,
ej mindre till Nämndens ordförande inkomme
med sådan begäran, än äfven att dervid uppgifva,
såväl den beräknade åtgången af tegel, som ock det
ytinnehåll af träväggar der puts skall förekomma,
jemte kubikmassan af beton till hvalf och grundmu-
rar. Nyfors den ---- Municipalnämnden."

§10.
Beslöts att hålla brandsyn i Samhället
med början vid gården N:o 1 Måndagen den 8 Juli, och
fick ordföranden i uppdrag att anskaffa och Sam-
mankalla Syneförättare.

§11.
Beslöts att ingå till Byggnadsnämnden
med anhållan derom att låta anlägga rännsten
och trottoar samt planera Samhällets gatudel
vid Salutorget mellan landsvägen och Som-
marrogatan och att detta arbete må blifva ut-
fört till den 1 September detta år.

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt och godkändt:
/August, Nordström/
/C, A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 20 juni 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106444.

Personrelationer