Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 oktober 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 oktober 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Muni-
cipalmämndens i Nyfors sam-
manträde å sessionsrummet
den 2 Oktober 1901.

Närvarande voro nämndens samtlige ordinarie
ledamöter jämte suppleanten herr Sven Dahlberg.

§1.
Som samhället numera har lån
i olika låneinrättningar och dessa lån i allmänhet
draga ända till 7 % ränta, så anser Nämnden, att det skulle
för samhället blifva betydligt fördelakligare om man
kunde få dessa lån sammanförda till ett amorterings-
lån, ställdt på 40 år

I detta amorteringslån skulle följande belopp sam-
manföras:

Samhällets lån i Sydsvenska Kredit Aktb. à 50.000 kr
Samhällets lån i Mälarbanken à 25.000 kr
Samhällets bidrag till vägportarnas ombyggnad 3000 kr
Lån mot inteckning i Gården N:o 76 à 7000 kr
Inköpt från Nybyberg gatudel 3000 kronor
eller tillsammans kronor 88.000 tusen.

Men, då samhället i en snar framtid väl måste vid-
kännas utgifter dels till inköp af gatumark, dels
till förbättringar af såväl gator och torg som och ga-
tubelysning, anskaffande af materialgård m.m.,
vill Nämnden föreslå stämman besluta om uppta-
gandet af ett amorteringslån å tillsammans 125.000 kro-
nor att amortera på 40 år, och att Nämnden eller
af stämman utsedd person måtte få i uppdrag ingå
till Kongl. Majestät med begäran om rätt till ett
sådant låns upptagande.

§2.
Nämnden beslöt hos stämman
göra framställning om kompletteringsval efter
afgångne ledamoten herr C.Ax. Borgström.

§3.
Att justera detta protokoll
utsågs herrar Sv.C. Dahlberg och P.V. Lindqvist.

Nyfors den 2 Oktober 1901
/August Nordström/

Justeradt:
/Sv.C. Dahlberg/
/P W Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 oktober 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106440.

Personrelationer