Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 oktober 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 oktober 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordina-
rie sammanträde med Munici-
palnämnden i Nyfors den 2
Oktober 1906.

Af de ordinarie ledamöterna voro Herrar C. A. Thorild,
A. Karlsson och Karl Andersson närvarande. Frånvarande
voro Herrar P. V. Lindqvist på grund af sjukdom samt C. A.
Johansson af okänd anledning.

§1.
Protokollet af den 4:de sistl September upplästes och
godkändes.

§2.
Tredje Kvartalets räkenskaper genomgingos och gran-
skades. Då såväl räkenskapen som verificationer och
kontant Kassa voro i behörig ordning, beviljades kassören
af Nämnden full ansvarsfrihet för sagde kvartal.

§3.
Från lykttändaren C. A. Lindqvist framställd begäran om
ökning af månadsarvodet från 25 till 30 kronor behandlades,
och beslöts bevilja sistnämnde belopp att utgå under
innevarande lysår.

§4.
Uppsattes följande förslag till Inkomsts- och Utgiftsstat
för år 1907:

{Inkomster:}
Kontant Saldo från år 1906 - Kr. 7000:-
För beräknade 3363 rum, vatten-
avgift efter 6 kr. pr. rum Kr. 20,178:-
Vattenafgift för Kreatur å åkdon Kr. 264:-
Afgift för vatten genom mätare Kr. 550:-
Hyra för 10 st. mätare à 8 kr. Kr. 80:- - Kr. 21,072:-
Hyror från gården N:o 76 - Kr. 1,020:-
Af beräknade 136,400 fyrkar à 8 öre - Kr. 10,912:-
Summa inkomster, kronor 40,004:-

{Utgifter}
Till räntor och ammortering af lån till
Upsala Sparbank - Kr. 17,700:-

Omkostnader för vatten och kloaknätet:
a)Till Eskilstuna Stad efter beräknade
3363 st. rum à 2 kr - Kr. 6,726:-
För djur och åkdon - Kr. 88:-
För vatten genom mätare - Kr. 275:- - Kr.- 7,089:-
b)Till Rörnätets underhåll - Kr. 2000:-
c)Lön till rörnätsförman - Kr. 1000:-
d)För brunnsrensning - Kr. 700:- - Kr.- 3,700:-

Hälsovården:
Lön till läkaren - Kr. 1000:-
Lön till Hälsovårdspolisen - Kr. 600:-
Lön till Renhållningsentreprenören - Kr. 250:-
Lön till Skrifbiträde - Kr. 100:-
Lön till Telefonhyra - Kr. 50:- - Kr.- 2000:-

Polisväsendet:
Hyra för arrestlokalen - Kr. 175:-
För städning och ved till d:o - Kr. 75:-
Lön till tvenne polismän - Kr. 300:- - Kr.- 550:-

Gatubelysningen:
Till Staden för gas och skötsel
af 59 st. gatulyktor à 41,15 kr. pr. st. Kr. 2.428:-
Till fotogén m.m. för fotogénlyktor Kr. 300:-
Lön till lykttändare - Kr. 400:- - Kr.- 3128:-

Gators och broars underhåll:
Till gator och broar - Kr. 500:-
Hyra för gångbanan vid Marieberg Kr. 50:- - Kr.- 550:-

Omkostnader för gården N:o 76 - Kr.- 400:-
Omkostnader för Materialgården - Kr.- 50:-
Omkostnader för Brandväsendet - Kr.- 350:-

Expeditionen: Bokförings o Skrifarvode Kr. 1000:-
Hyra, ved, lyse och städning för lokal Kr. 200:-
Telefonhyra - Kr. 25:-
Annonser och trycksaker - Kr. 500:- - Kr.- 1725:-

Till oförutsedda utgifter - Kr.- 1,671:-
10% afkortning à 10,912:- kr. Kr.- 1091:-
Summa utgifter. Kronor 40,004:-

§5.
Följande skrifvelse hade inkommit:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.
Med anledning af oförutsedda utgifter för fyllning och
grusning af nya skolplanen i Nyfors, kloakledning, ökad
skolmateriel och diverse andra poster kan man redan
nu beräkna, att Fors skolkassa vid innevarande års slut
kommer att utvisa en brist af omkring 5000 kronor. Om
denna summa icke betäckes under innevarande år
kommer den otvifvelaktigt att nästa år uttaxeras på
Fors församling ensam, hvilken därjämte får deltaga i
alla utgifter för Skolväsendet inom Eskilstuna, Kloster
och Fors församlingar, hvilka från och med den 1 näst-
kommande Januari skola utgöra ett enda skoldistrikt.

Angeläget är att under sådana förhållanden tillse, att
Fors församling vid sammanslagningen icke laborerar med
några särskilda under år 1906 ådragna skulder.

Om Municipalnämndens tillgångar så medgifva, får skol-
rådet härmed anhålla, att Municipalnämnden täcktes
inom årets slut ställa till Skolrådets disposition ett an-
slag af 3301 kronor 89 öre, utgörande den beräknade kost-
naden för kloakledningen samt fyllning och grusning af
planen omkring Nyfors nya skolhus.

Fors den 18 Sept. 1906.
Å Skolrådets vägnar och enligt dess beslut.
/Albert Sjöholm./
Skolrådets Ordf."

Sedan Nämnden tagit del af ofvan införda, från Fors
församlings Skolråd gjorda framställning, beslöt densamma af-
gifva följande svar:

Då Nyfors Samhälles Municipalkassa uteslutande innehar
af Samhällets medlemmar uttaxerade medel till bestridande
af samhällets egna utgifter och följaktligen icke kunna an-
vändas till gäldandet af Fors församlings utgifter, till
hvilka för öfrigt Municipalsamhällets invånare bidraga till
likhet med församlingens öfriga medlemmar;

då därjämte de af Skolrådet åberopade arbetena vid
nya skolan, för hvilka omskrifne summa skulle utgå,
böra af Skolkassan i första hand gäldas, eller, om
medel därstädes saknas, af församlingens kommunalkas-
sa; samt slutligen,

då Kongl. Maj:ts nådiga bref angående sammanslagningen
uttryckligen säger, att staden skall mottaga kommunerna
den 1 Jan. 1907 med såväl {tillgångar som skulder,} oavfsedt
när de senare tillkommit,
så fann sig Nämnden föranlåten afslå framställningen.

Nyfors den 2 Oktb. 1906.
/C. A. Thorild/

Justeras
/Karl Andersson/
/A, Karlsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 oktober 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106441.

Personrelationer