Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 november 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 november 1902

Anmärkning

Protokoll hållet hos Munici-
palnämnden i Nyfors den
24 November 1902.

Närvarande voro Herrar P. V. Lindqvist, Karl Anders-
son och A. Karlsson. Herr Aug. Nordström var af
sjukdom förhindrad och Herr C. A. Johansson var
frånvarande af okänd anledning.
I Herr Aug. Nordströms ställe var suppleanten
Herr E. V. Eriksson inkallad.

§1.
Protokollet skulle justeras af Herrar P. V. Lindqvist
och Karl Andersson.

§2.
Då det nu blifvit ådagalagt, att Rörnätsförmannen
Herr Söderlund äfven utfört indragningen af vatten
hos Herr Schelin i Brunnsbacken och att rör och delar
tagits dels från Samhällets rörlager, dels af de under
den gångna sommaren inköpta materielen, beslöts nu,
efter verkställd granskning af från Herr Söderlund
framlemnad tablå öfver vid nämnda arbete förbruka-
de materiel, att tillställa Herr Schelin en räkning
å desamma, slutande å ett belopp af omkring 497:-
kronor.

Vid den utredning öfver Söderlundska arbetena,
som nu hade verkstäldts, medgaf Herr Söderlund
att han äfven utfördt arbetet med indragning af
vatten till Gårdsägaren Herr Leijon i Brunnsbacken.
På det full utredning öfver samtliga af Söderlund
utförda arbena måtte kunna vinnas ålade nu
Nämnden Söderlund senast inom åtta dagar från
dato till ordförande öfverlämna såväl kostnads
tablå som fakturor öfver till sistnämnde arbete
inköpta materiel m. m.

§3.
Beslöts bevilja gårdsägaren Herr J. E. Swartz
i N:o 7B anhållan om vatten till fabriken och
tvenne rum, hvarvid för vattenåtgången i fabriken
vattenmätaren skall användas.

§4.
Beslöts inköpa tvenne vattenmätare att, enligt för-
ut beviljad framställning om sådan, uppsättas den
ene hos Herr Melin i N:o 26, den andra hos Herr
Swartz i 7B.
Ordföranden fick i uppdrag verkställa beslutet.

Nyfors som ofvan

/A, Karlsson/
V. Ordförande i Nämnden.

/P W Lindqvist./
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 november 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106439.

Personrelationer