Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 november 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 november 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Nyfors'
Municipalnämnds samman-
träde i sessions rummet den
17 November 1902.

Närvarande voro Herrar C.A. Johansson, P.V. Lind-
qvist, Karl Andersson och A. Karlsson. I Herr
Aug. Nordströms ställe, som af sjukdom var för-
hindrad närvara, hade suppleanter, Herr E.V.
Eriksson inkallats.
Förhandlingarna leddes af vice ordföranden.

§1.
Att justera protokollet utsågs Herrar C.A.
Johansson och P.V. Lindqvist.

§2.
I enlighet med i protokoll af den 29 Augusti d.å. §2
fattadt beslut angående de enskilda arbeten, som
Samhällets rörmätsförman, Herr Söderlund, åtagit
sig utföra, skulle samme Söderlund vid arbete-
nas fullbordan till Nämnden afgifva fullständig ut-
redning öfver de kostnader och uppgift å den
materiel, som åtgått vid dessa arbeten.

Herr Söderlund hade nu förklarat sig beredd
afgifva utredning öfver arbetenas kostnad, men
då denna utredning vid granskning befanns,
dels ej innefatta ett af Söderlund hos Herr Sche-
lin vid Brunnsbacken utfördt arbete med indrag-
ning af vatten, hvarvid Samhället synes hafva
fått tillsläppt rör m.m., dels i öfrigt var ofull-
ständig och vilseledande, så förständigades
Herr Söderlund att till nytt sammanträde, hvilket
skulle hållas den 24 innevarande månad,
utarbeta och inkomma med fullständiga
uppgifter öfver kostnaderna vid de utförda
arbetena.

§3.
Då det synes Nämnden vara af vikt, att desam-
ma ännu kraftigare söker utöfva kontroll
öfver materiel och verktyg, tillhörande vatten-
ledningen, beslöts tillsätta en materialförvaltare
med hufvudsaklig uppgift att föra fullständig för tek-
ning, öfver material och verktyg, utlämna och
å härför uppställd liggare anteckna af Rörförman
nen enligt rekvisionssedel gjorda uttag från lag-
ret af materiel, anteckna i liggaren tiden för och
platsen, där materielen användts samt vid be-
hof af materielens eller verktygs komplettering
till Nämndens Ordförande inlemna förteckning
å sådana.

§4.
All tillsvidare förestå i §3. beslutade förtroende
post valdes Herr C.A. Johansson

§5.
Anmälan från att ägaren till nybygget å tomten N:o 66 vid
Åsgatan förelåg att från ledningen i sistnämnda gata
erhålla vatten för 18 st. rum samt vatten vid nybygg-
naden för beräknade 21.000 st. tegel och 250 kvm
putsyta. Denna begäran blef af Nämnden beviljad.
I fråga om en från Herr J.Swartz, ägare till fab-
riken å tomten N:o 7B., Inlämnad begäran om er-
hållande af vatten och vattenmätare i berörde
fabrik, beslöts bordlägga ärendet, tills dess det
af Rörnäts förmannen blifvit utrört, hvar hufvud-
ledningen därstädes framgår och eventuell kost-
nad för arbetets utförande något så när kan be-
stämmas.

§6.
Från Municipalstämmans Ordförande hade i
protokollsutdrag följande bemyndigande läm-
nats Nämnden:

"Utdrag af protokoll hållet vid
Nyfors Samhälles ordinarie
Municipalstämma i Socken-
stugan den 27 Oktober 1902.

§1.
Kungörelse om Stämman hade blifvit upplästa
i Fors kyrka Söndagen den 19 Oktober, samt
3:ne gånger varit införda uti ortens tidningar, och
förklarades stämman på grund häraf lagligen
utlyst.

§2.
- - - - - - - - - -

§3.
Municipalnämnden hade till Stämman inkom-
mit med en vid lyftig utredning angående Samhällets
yttre belysning, dels med gas och dels med elektri-
ska lampor enligt olika alternativ. Som belysningen
med gas syntes komma att ställa sig för månligast
hade Nämnden begärt bemyndigande att träda i
under handling å samhällets vägnar med Eskils-
tuna stad och dess Drätselkammare, i syfte att
genom deras medverkan kunna till en endamåls
enlig lösning af Samhällets belysningsfråga.
I händelse att en för Samhället gynnsam öf-
verenskommelse kunde vinnas skulle Nämn-
den framdeles inkomma till Municipalstäm-
man med bestämdt yrkande.

Stämman beslöt, att lämna Nämnden det be-
gärda bemyndigandet, äfvensom ett ytterligare
uppdrag att verkställa den vidare utredning
hvartill fog kunde finnas, bl.a. rörande
det såkallade "Phlox´systemet med fotogén,
som måhanda kunde lämpa sig för mera af-
lägsa liggande - eller för gasledningar svår
åtkomlige platser inom Samhället.

Sedan till justeringsmän för detta protokoll
utsetts Herrar Alfr. Kåberg och J.E. Vidlund
förklarades Stämman afslutad.

In fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans ordf.

Justeradt:
/Alfr. Kåberg./
/J.E. Vidlund./

Uppläst i Fors kyrka söndagen
den 2 November 1902 af
/A. Melin./

Rätt utdraget betygar
/Magnus Brunskog./
Municipalstämmans ordf."

Med stöd af ofvan från Stämman
lämnade bemyndigande, beslöt Nämnden, att hos
Eskilstuna Stads Drätselkammare göra följande vörd-
samma hemställan:

Då i det kostnadsförslag å yttre gasbelysnings
anläggande i Nyfors, som från Eskilstuna Stads Drät-
selkammare, välvilligt öfver lämnats till Nämn-
den, framställes fodran, att Nyfors bör bekosta
hufvudledningarna i gatorna med ett förslags-
belopp af cirka 9000:- kronor, men denna kost-
nad - vid det förhållandet, att Drätselkamma-
ren för Stadens räkning reserverat hela inkomsten
för gas, som möjligen ganska vidsträckt kommen
att användas till privat bruk, synes Nämnden
ej böra gäldas af Nyfors, får Nämnden hos Drät-
selkammaren anhålla, dels att densamma måtte
få kännedom om huruvida några andra för Nyfors
gynnsammare villkor må kunna af Drätselkam-
maren medgifvas, dels ock att, om så är för hållan-
det, Drätselkammaren måtte föreslå, på
hvilket sätt fortsatta för handlingar i lyse-
frågan mellan Drätselkammaren och Muni-
cipalnämnden lämpligast böra äga rum.

[MARG:{Exp. d. 4/12 1902}]

Nyfors den 17 November 1902

/A. Karlsson./
Municipalnämndens v.Ordf.

Justeras
/P.W. Lindqvist/
/C.A. Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 november 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106429.

Personrelationer