Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 januari 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 januari 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munici-
palnämndens i Nyfors ordinarie
sammanträde i Nyfors den 17 Janu-
ari 1905.

Närvarande voro Herrar C. A. Thorild, P. W. Lindqvist,
Karl Andersson och A. Karlsson. Ledamoten C. A.
Johansson var förhindrad närvara och hade, i hans
ställe inkallats suppleanten, Herr C. D. Östmark.

§ 1.
Nämndens protokoll från dess extra samman-
träde den 29 December 1904 upplästes, godkändes
och justerades.

§ 2.
Nämndens räkenskaper för 1904 års fjärde
Kvartal granskades och befunnos såväl dessa
som verificationer och kontant kassa i behörig ord-
ning, hvarför kassören lämnades full ansvars-
frihet för bemälde räkenskaper.

§ 3.
Från grundläggare J. Magnussons Sterbhus
hade inkommit en räkning å 100- kronor. Detta
belopp skulle utgöra resterande fordran för af
Magnusson utfördt planeringsarbete å Samhällets
torg. Då Magnusson emellertid redan under
lifstiden för detta arbete af Samhället utfått
300- Kronor, och Nämnden vid sammanträdet
icke vore i tillfälle erhålla kännedom om, huru
stort belopp, som af Stämman anslagits till torgets
planering, belöts budlägga ärendet till ett blif-
vande sammanträde. Under tiden skulle sekre-
teraren söka erhålla kännedom om, huruvida
krafvet kan vara berättigadt eller ej samt tillhan-
dagå Nämnden med denna utredning.

§ 4.
Från Fors sockens skolråd hade in lämnats
följande skrifvelse:

"Till Municipalstyrelsen i Nyfors.
Härmed får jag å skolrådets vägnar anhålla,
att Municipalstyrelsen måtte vidtaga erforder-
liga anordningar för vinnande af bättre belys-
ning omkring Nyfors Skola, en är den nuvarande
belysningen är otillfredsställande.

Eskilstuna d. 10 Dec. 1904.
Å Skolrådets vägnar och enligt dess beslut
/Albert Sjöholm./"

Då frågan om belysningsanläggningar till såväl det
område, där Nyfors Skola är belägen, som jämväl till
andra platser inom Samhället för närvarande är
under utredning inom Nämnden, ansåg densam-
ma att ingenting för närvarande därutöfver kan
göras åt den gjorda framställninen.

§ 5.
Upptogs till behandling den af Municipalstäm-
man till Nämnden i och för utredning remiti-
terade frågan om anordning af gatubelysning å
Brunnsbacken samt å de bebyggda delar af
Nyfors Samhälle, som äro belägna i Kvarteren
N:o 25 och 31 i Nyfors stadsplan.

Nämnden, som för ut haft frågan före till be-
handling, anser för sin del, att de ifrågasatta
områdena, på grund af markens natur och
de rätt stora afstånden, lämpligast böra förses
med elektriskt belysning.

Då det emellertid skulle ställa sig alltför
dyrt för Samhället att för denna belysning-
anlägga egen kraftstation, beslöts nu att
ingå till Eskilstuna Stads Drätselkammare
med förfrågan, om Staden skulle befinnas villig
att på Nyfors samhälles bekostnad, dels an-
lägga de ifrågasatta belysngsledningarna
med dithörande anordningar, dels lämna
den för belysningen nödvändiga elektriska kraf-
ten.
I så fall är Nämnden tacksam för erhål-
landet af kostnadsberäkning å såväl an-
läggningen af belysningsledningarna i sin helhet
som prisuppgift på den årliga kostnaden för
erforderlig elektrisk kraft till och underhåll af
desamma.

§ 6.
Beslöts ingå till Eskilstuna Stads Drätselkam-
mare med följande utredning öfver väckt för-
slag att sätta körbanan i de Södra järnvägsportar-
ne med tuktad sten jämte hemställan hos
samma myndighet om bidrag till arbetets utföran-
de.
Det bedröfligt dåliga skick, i hvilket kör-
banan i de Södra järnvägsportarne befinner sig
större delen af året, föranledde Municipalnämn-
den, att i slutet af förra året hos Municipal-
Stämman föreslå en ombyggnad af körbanan
därstädes samt därvid förse samma bana
med tuktad sten. För detta ändamål hade
Nämnden låtit utarbeta kostnadsförslag å
arbetet, som ansågs skulle belöpa sig till 4110
kronor. Häri inberäknades dock stensättning af när-
mast liggande gatumynningar å Nyforssidan.

Stämman ansåg likvisst, att det af Nämnden
föreslagna arbetet icke ensamt borde tillkom-
ma Nyfors att utföra, då såväl de väghållnings-
skyldige i Väster Rekarne härad, som Eskilstuna
stad och "O. F. V. Järn vägs Aktiebolag" direkt och
in direkt droge samma fördel af arbetets ut-
förande, hvarför ock dessa myndighet borde till-
spörjas, huruvida ekonomiskt bistånd till arbe-
tets utförande kunde påräknas.

För nödig utredning härutinnan återremitera-
des ärendet till Nämnden.

I anledning häraf inlämnade Nämnden till Väg-
hållningsskyldiges i V. Rekarne härad samman-
träde i sistlidne November månad en skrifvelse,
hvari påpekades såväl det trängande behofvet af
en grundlig om byggnad af körbanan i Järnvägspor-
tarne som ock framställning om bidrag härtill,
hvarjämte uttalades den förvissningen, att Nyfors, ifall
anslag beviljades, vore villigt låta utföra arbetet ock till
detsamma lämna ekonomiskt stöd.

I det från de Väghållningsskyldige öfver lämnade
svaret afslogs emellertid framställningen på grund
af den förestående sammanslagningen af Staden
och Nyfors.
Vid hos Chefen för Oxelösundsbanan gjord fram-
ställning i enahanda syfte erkändes icke blott behofvet af en om-
byggnad af sagde körbana utan lämnades löfte
om frakt nedsättning å för arbetet erforderlig
materiel, om sådan komme att framföras å Oxelö-
sundsbanan, hvarjämte ansågs att den i körba-
nan nu befintliga makadammen skulle vid försälj-
ning kunna lämna ersättning för arbetet med
densammas borttagande.

Då nu emellertid föga utsikt finnes för att
Vägstyrelsen skall vidtaga några som helst åtgär-
der för körbanans bättre underhåll, ock någon
bestämd, nära liggande tidpunkt, då det utvidgade
Eskilstuna tar hand om körbanan i Södra järnvägs-
portarne, icke är fastslagen, men såväl Staden
som Nyfors skulle hafva synnerlig nytta af, att denna
farväg så fort som möjligt blefve i ordningställd, så
för Nyfors Municipalnämnd härmed hemställa, huru-
vida ej Eskilstuna Stads Drätselkammare skulle finna
det med Stadens intressen förenligt, att här ofvan
beskrifne arbete blefve utfördt, samt om Staden i så fall
skulle vilja bidraga till arbetet med hälften af kostnaden.

§ 7.
Aflämnade ordföranden inkommet medgifvande från
Eskilstuna Stads Drätselkammare för Nyfors Samhälle
att å Westermarken framdraga afloppsledning till
Nyfors nya skolhusbyggnad. Drätselkammarens skrif-
velse skulle läggas till handlingarna.

§ 8.
Från gårdsägaren, Herr John Olsson i N:o 122, hade
inlämnats följande skrifvelse:

"Till Nyfors Municipalnämnd.
Undertecknad får härmed i
förslag till Nyfors Municipalnämnd och Stämma
framhålla önskvärdheten af, att den s. k. Tegelbruks-
gatan blefve till sin fulla bredd reglerad.
Största hindret härvidlag möter ett gammalt
envånings bonings hus, som till nästan hela sin
yta ligger på ofvannämnda gata.
Med anledning häraf anhålles det Nämnden
behagade träda i underhandling med nämnda
gatumarks ägare, på hvilka villkor de äro,
villiga öfver lämna berörda gatudel till Nyfors
Samhälle och på så sätt få nämnda boningshus
undanröjdt.
Vidare önskas å den s. k. Tegelbruksgatan ett
lämpligare och mer tilltalande namn, och då
ifrågavarande gata ligger i Esk. Stads Gymnastik-
gatas förlängning, så anses, att namnet Tegelbruksg.-
torde utbytas mot Gymnastikgatan och torde
Nämnden hafva godheten taga detta i öfvervägan-
de.

Nyfors den 13 Dec. 1904.
/John Olsson./"

Då det af Herr Olsson inlämnade ärendet berör gatu-
reglering och följaktligen borde ställts till Byggnads-
nämnden för att af densamma förberedas, ansåg
sig Municipalnämnden icke nu böra afgifva
något yttrande i ämnet utan beslöt, då Herr Olsson
jämväl riktat sin skrifvelse till Municipal stämman,
att öfverlämna äretdet till densammas afgörande.

Nyfors den 17 Januari 1905.
/C. A. Thorild/

Justeradt
/C. D. Östmark./
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 januari 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106428.

Personrelationer