Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 februari 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 februari 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Muni-
cipalnämndens sammanträ-
de i sessionsrummet den 17 Feb-
ruari 1902.

Närvarande Herrar Aug. Nordström, C.A. Johansson,
A. Karlsson och K. Andersson.

§1
Att justera dagens protokoll utsågos Herr C.A.
Johansson och K. Andersson.

§2.
Från Herrar Revisorer Christ. Carlsson och Gustaf
Lindberg hade inkommit en skrifvelse så lydande:

"Till Nyfors Municipalnämnd"
Undertecknade, utsedde att granska Vattenledningskom-
mittens räkenskaper, få härmed vördsamt anhålla,
att Nämnden godhetsfullt ville tillerkänna oss ersätt-
ning för det myckna arbete, denna revision kräfver.
Vi hafva nämligen funnit att om allting noga skall
genomgås, detta arbete skall kräfva en tid af minsdt
en månad, och torde ingen kunna åläggas oss
att utföra detta utan ersättning.

Nyfors den 16 Febr. 1902
/Christog. Carlsson/
/Gustaf Lindberg/"

I anledning af denna skrifvelse fattade Nämn-
den följande beslut, en i protokollsutdrag skulle tillställas
Herrar revisorer:
att Nämnden uttalar såsom sin bestämda önskan, att alla
räkenskaper hörande såväl till Nämndens som Vatten-
lednings kommittens förvaltning skola af Revisorerna
noggrannt genomgås.
att Nämnden villigt erkänner, att arbetet vid denna
revision är betungande, men
att, då densamma ej äger rätt besluta om utanordran-
det af medel i berörda syfte, hänvisa Herrar Revi-
sorer till Allmänna Stämman att därstädes söka
utfå arvode för sitt arbete.

Nyfors som ofvan
/August. Nordström/

Justeradt:
/Karl Andersson/
/C.A. Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 februari 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106427.

Personrelationer