Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1900 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1900 (2)

Anmärkning

Protokoll fördt vid Municipalnäm-
dens och Helsovårdsnämndens ge-
mensamma Sammanträde den 17
Dec 1900

§1.
Närvarande vora båda nämnder-
nas samtliga ledamöter jemte Samhällets ordnings-
man Ingeniören Magnus Brunskog.

§2.
Med anledning af vid ordinarie
Municipalstämma den 25 okt 1900 fattadt beslut
att de, uti samma dag antaget förslag till stat
för nästkommande år, upptagna tjenstebefattnin-
garna såsom Rörnätsförman och Helsovårds-
tillsyningsman, skulle skötas af en och sam-
ma person med en årlig lön af resp. 600 + 400
eller sammanlagt 1000 kronor - hade båda
nämnderna denna dag gemensamt Sammanträdt.

Ehuruväl nämnderna hvar för sig an-
såga att sådant förenande af berörde tjenster
icke torde kunna tillämpas i längden, emedan bå-
da syslorna med hänsyn till sin natur lätt kun-
de samtidigt påkalla sin innehafvares ofördröj-
liga närvaro.

Samt under förbehåll för hvardera Näm-
derna att få pröfva de sökandes kompetens till
ifrågavarande syslor

beslöto Nämnderna att annonsera den för-
enade Rörnätsförmans- och Helsovårdstillsynings-
mansbefattningen ledig till ansökan och skulle an-
sökningarna, stälda till Municipalnämnden och
Helsovårdsnamnden i Nyfors vara inlemnade
till Municipalnämndens ordförande inom den
15 Januari 1901.

Beslöts att till den 1 April 1901. uppsäga
Samhällets nuvarande Helsovårdstillsyningsman
Herr Carl Ledin med anledning af Stämmans
beslut att förena nämnde tjenst med
Rörnätsförmans-befattningen inom Sam-
hället.

§4.
Att justera dagens protokoll
utsågos Herrar C. A. Johansson och
A. Karlsson

Nyfors som ofvan

Justeradt och godkändt:
/C, A, Johansson/
/A, Karlsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1900 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106424.

Personrelationer