Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1900

Anmärkning

Protokoll hållet hos Munici-
palnämnden i Nyfors den 17
Dec 1900

§1.
Närvarande voro Nämndens samtli-
ge ledamöter.

§2.
Då det vid nämndens föregående
Sammanträde fattade beslutet, att till
Styrelsen för O. F. W. Jernväg aflåta
skrifvelse, med begäran om nödig be-
lysning i södra jernvägsportarna, ej satts
i verkställighet, men då behofvet af sådan be
lysning för närvarande är större än någonsin
tillföljd af att grundläggningsarbetet afbru-
tits derstädes och större fördjupningar vid
sidorna lemnats öppna, och det särdeles
primitiva stängsel som för dessa grafvar an-
bragts icke kan anses som tillräckligt skydd
och alldeles icke iakttagas i Mörkret.

beslöt Nämnden med vidhållande af
sitt förut i ärendet gjorda uttalande, att
gå i författning om att hos Nämnda Jern-
vägsstyrelse anhålla om fullständig belysning
af södra Järnvägsportarna.

Berörda skrifvelse hade följande lydelse

"Till Styrelsen för O. F. W. Jernväg. Med
anledning af det mindre tillfredställande
skick belysningen i södra vägportarna befin-
ner sig, har Municipalnämnden i Nyfors
härmed hos styrelsen för O. F. W. Jernväg ve-
lat vördsamt anföra:

1.) Då det måste anses i hög grad otidsenligt
att i en från landsorten ledande infartsväg
af så väsendtlig betydelse, som berörda väg-
portar, ej anbringa belysning, synnerligast
som verklig fara föreligger att färdas, vare
sig åkande eller gående genom desamma den mörka
årstiden, och

2.) Då behofvet af belysning derstädes är större
nu än någonsin förut, i det att under pågående
arbete derstädes den förut otillräckliga passagen be-
tydligt hopträngts till följd af den uppsatta Stolp-
resningen hvaraf gångbanan upptagits och sålun-
da knappast lemnar säkerhet mot kollision ens
vid dagsljus. samt

3.) Att Nyfors Samhälle, som anbringat en
lampa å Jernvägsgatan, snedt emot nämnde väg-
portar, rimligtvis ej kan anses hafva skyldighet
att bekosta belysning utom sitt eget område;

har Municipalnämnden härmed velat
fästa Styrelsens för O. F. W. Jernväg uppmärksam-
het på omförmälda förhållande med begäran om
fullständig belysning af Södra vägportarna, och
med vädjan till samma Styrelses omtänksamhet att
snarast möjligt gå i författning om sådan belysning,
innan olyckor af svårare art, än de redan skedda
förekomma. Nyfors den
/C. Ax. Borgström./

§3.
Nämnden tillstyrkte en af Helsovårdsnäm-
den till stämman stäld begäran, att protokolls-
utdrag rörande Nämndens tillstånd om att få id-
ka mjölkförsäljning måtte beläggas med 2 kronors
lösen och att Sådant beslut må träda i kraft
den 1 Jan. 1901.

§4.
Med bifogande af Helsovårdsnämndens i
Nyfors skrifvelse derom, att anmälan från extra
provinsialläkaren Herr Dr. v. Post ingått om att
till följd af otillräckligt utrymme för epide-
miskt sjukes vårdande i sjukstugan, dels några
måst utskrifvas för tidigt, dels några vårdats i hem-
men, samt samma nämnds begäran om skynd-
sam behandling af berörde ärende - hade kom-
munalnämnden i Fors Socken i skrifvelse af
den 15 Dec 1900 hos Municipalnämnden anhållit
om upplysning huruvida lämplig lokal för epi-
demiskt sjukes vårdande i den samhället till-
höriga gården Stenbäcken kunde mot ersätt-
ning erhållas. Enligt extra provinsialläkarens
uttalande vore meningen att, om lokal i den-
na gård kunde erhållas, derstädes inlägga
endast konvalesenter, hvadam någon särde-
les fara för smitta ej skulle förefinnas
och förband sig kommunalnämnden att vid
lokalens utrymmande återställa den i beboe-
ligt skick

Municipalnämnden som icke ansåg
det vara lämpligt att i ett boningshus, beläget
i en tätare bebygd del af Samhället inrym-
ma lokal för epidemiskt sjuke beslöt åter-
remittera ärendet till kommunalnämnden i
Fors med förfrågan huruvida icke lokal i
någon af socknens skolor kunde för till-
fället upplåtas till sjukrum.

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt och godkändt
/P. W. Lindqvist/
/C, A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 december 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106425.

Personrelationer