Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 februari 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 februari 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid sam-
mansträde med Municipal-
nämndens ledamöter i sam-
hällets sessionrum den 17 Feb-
ruari 1902.

Närvarande Herrar D:r R. v. Post, Aug. Nord-
ström, Joh. Modin, C. A. Thorild, C. E. Nilsson, A. Karlsson
C. A. Johansson, K. Andersson och W. Westergren samt
i egenskap af Vattenledningskommitténs ledamot
Ingeniör Magnus Brunskog.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar C. E.
Nilsson och C. A. Thorild.

§2.
Nämnderna hade sammankallats för att gran-
ska och afgifva yttrande öfver de ansök-
ningar, hvilka i anledning af utfärdan annons
om i samhället ledigvordra Rörnäts- och Häl-
sovårdspolissysslorna, hade inkommit, samt
att med ledning af dessa ansökningar förrätta
val af person till dessa sysslor.

Bland 22 inkomna ansökningar fäste sig sam-
manträdet särskildt vid tvenne hvilka, om de
visserligen icke buru vittenesbörd om teoretisk
kunskap i hälsovårdshänseende likväl i öfrigt
och synnerligast för rörnätbefattningen företedde
mycket goda vitsord. Dessa ansökningar voro
inlämnade den ene af Herr Emil Albin Söder-
lund från Säter, den andre från Herr Borg-
ström från Stockholm.

Sammanträdet beslöt, angående dessa Herrar,
att de, för bättre kännedoms vinnande af deras
personligheter, skulle anmodas fortast resa
hit, och skulle i så fall deras resor bekostas
af Samhällets medel.

§3.
För att mottaga Herrar Söderlund och Borg-
ström och af de båda antaga den mest lämplige
till Rörnäts- och Hälsovårdspolissysslorna
utsågos Herrar D:r. R. von Post, Aug. Nordström
och K. Andersson.

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justeradt
/C. A. Thorild/
/C, E, Nilsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 februari 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106423.

Personrelationer