Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
sammanträde med Municipal-
nämnden i Nyfors den 15 Aug.
1905.

Närvarande voro Herrar C.A. Thorild, C.A. Johansson,
A. Karlsson, Karl Andersson och P.V. Lindqvist.

{§1}
Protokollet af den 1 Augusti upplästes, godkändes
och justerades.

{§2.}
Från sågverksägaren C.W. Johansson hade följande skrif-
velse inlämnats:

"Till Municipalnämnden i Nyfors!
Undertecknad anhåller härmed vördsamt att öfver järn-
vägsgatan midt för min brädgård få framdraga ett 60
centimeters trallspår för transport af virke från
lastkajen till min brädgård.

Nyfors den 10 Juli 1905.
/C.W. Johansson./"

I anledning af skrifelsen beslöts meddela Herr
Johansson, att Nämnden för sin del ej hade något
att i ärendet erinra, så framt Herr Johansson erhåller
Byggnadsnämndens tillåtelse till anläggningen och den-
samma utföres i enlighet med af samma myndighet
meddelade föreskriften.

{§3.}
Enär vid uppsättandet af gatulyktorna å Åsgatan, 2 á 3
lyktor blifvit placerade å olämpliga platser, - beroende,
enligt af Ingeniör Sandahl lämnad uppgift, därpå att
kommitterade för gasledningsarbetena anvisat oriktiga såda-
na - men en ändring af dessa lyktors lägen måste
anses nödvändig så mycket mera som dessa lyktor,
sedan rännstenar och trattoarer anlagts, visar
sig stå på gatans körbana, hvilket af flera skäl är
olämpligt, så beslöts nu att anmoda vederbörande
om att flytta sagde lyktor till behöriga platser. Kostnaden
för dessa arbeten skall bestridas af oförutsedda medel.

{§4.}
Då nu den af Nyfors Samhälle bygda, från Kronskogen
ledande afloppsledningen är färdig, beslöts låta
inför landtbruksingeniör Sandström anmäla detta
i och för afsyning, på det Nyfors' må utfå det belopp,
som Kronan ålagts erlägga till detta af dikningsarbe-
te.

{§5.}
Ägaren till d. så kallade "Anderssons Vedgård", Herr Augst.
Wilson, hade i särskild skrifvelse begärt tillstånd att
från samhällets vattenledningsrör, som ligger i gatan,(västra
utfartsvägen) som går förbi tomten och kvarteret N:o 2
i Nyfors få servis för erhållande af vatten till maski-
nen. Herr Wilssons anhållan villfors af Nämnden mot
vilkor att mätare af Herr Wilson insättes.

{§6}
Då samhällets rörnätsförman aflidit och platsen
står ledig att tillsätta, beslöt likvisst Nämnden, att
innan åtgärder vidtagas för anskaffandet af ny för-
man, höra sig före hos Stadens Drätselkammare,
om densamma till äfventyrs, då sammanslagningen
af stadens och Nyfors' vatten ledningar ligga före,
hade någon uttalad önskan i ärendet.

Nyfors som ofvan
/C.A. Thorild/

Justeradt
/C,A, Johansson/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106415.

Personrelationer