Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 januari 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 januari 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Nyfors
Municipalnämnds sammanträ-
de i sessionsrummet den 15 Janu-
ari 1902.

Närvarande Herrar A. Nordström, A. Karlsson, C.A.
Johansson, P.V. Lindqvist, K. Andersson samt Brand-
chefen Aug. Belin.

§1.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
P.V. Lindqvist och A. Karlsson.

§2.
Frågan om tillsättande af Rörnätsförmansbefatt-
ningen och med denna förenade Hälsovårdspolissyss-
lan i samhället föredrogs af ordföranden och
beslöts nu förklara de förenade platserna ledi-
ga att tillträdas 1:sta April detta år. Ansöknings-
tiden skulle utgöra 30 dagar och utgå 15:de näst-
kommande Februari och annons om platsernas ledig-
förklarande införas 2:ne gånger i "Stockholms-
tidningens" Hufvudstads och Landsortsupplagor
samt i platstidningarnas fredagsupplaga trenne
gånger i hvardera.

Annonsen skulle hafva följande lydelse: Rörnätsför-
mansbefattningen och med denna förenade Hälsovårds-
polisbefattningen inom Nyfors Nunicipalsamhälle i
Södermanlands Län förklaras härmed ledig att inom
30 dagar från den 15 dennes sökas hos Municipal-
nämndens ordförande och äga kompetenta sökande
till dessa platser och specielt till Rörnätsförmans-
befattningen att under adr. Nyfors, Eskilstuna in-
sända ansöknnigar bifogade betygsafskrifter.

Platserna skola tillträdas den 1:sta nästk. April och
utgår lönen tillsvidare, enligt Stämmobeslut, med
1000 kronor för båda sysslorna jämte särskild ersätt-
ning för desinfektion.

Nyfors den 15 Januari 1902
Municipalnämnden

§3.
Som "Brandordningen för Nyfors Samhälle" Stad-
fästad af Konungens Befallningshafvande i Söderman-
lands Län i resolution af den 20 Mars 1901, numera
i flera delar är otillämplig, sedan vattenledning
anlagts i Samhället, beslöts en omarbetning af den-
samma att föreläggas Allmänna Stämman till an-
tagande. För den skull tillsattes en tremannakom-
mitté med uppdrag att snarast utarbeta förslag
till ny Brandordning för Nyfors.

I denna kommitte invaldes Herrar Aug. Nordström,
A. Karlsson och Brandchefen Aug. Belin, hvilka hade
att till Nämnden inlämna sitt kommittearbete.

§4.
På framställning från Brandchefen beslöts vid be-
hof låta bortskotta den snö å Materialgården, hvilken
kunde anses vara till hinder vid möjlig utryckning
med brandkärrorna. Åt Brandchefen uppdrogs, då
så befinnes nödigt, på Samhällets bekostnad låta bort-
skaffa snöhindret.

§5.
Likaledes beslöts på Brandchefens förslag, att på det
brandstyrkan ständigt måtte äga kännedom om,
hvart densamma vid särskildt nattetid utbruten elds-
våda i hast har att samla sig, i hvarje gård låta på
synligt ställe anbringa anslagstaflor, å hvilka medelst
tecken skola angifvas de olika brandtrumpettonernas
betydelse. Åt Brandchefen gafs i uppdrag anskaffa
200 st. sådana taflor af papp och skola de, enligt be-
slut upptaga följande text:

1) Adresserna på Brandlurarnes innehafvare;

2) Signaltecken för de olika branddistrikten;

3) Att å brandfara uppmärksangjord person åligger
genast anmoda Brandtrumpetaren om hvar eld ut-
brutit. Skulle ej trumpetaren anträffas i hemmet
har meddelaren att på lämpligaste sätt genast
sätta sig i förbindelse med densamma så framt detta
ske kan;

4) Brandchefens namn och adress.

Nyfors den 15 Januari 1902.
/August, Nordström/

Justeradt:
/A, Karlsson/
/P,W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 januari 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106416.

Personrelationer