Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra
sammanträde med Nyfors
Municipalnämnd i Nyfors
sessionsrum den 15 Augusti
1904.

Närvarande Herrar C. A. Thorild, Karl Andersson
och A. Karlsson. Frånvarande voro Herrar P. V.
Lindqvist och C. A. Johansson, den senare utan an-
gifven orsak.

§1.
Eskilstuna Stads Hälsovårdsnämnd hade in-
lämnat följande skrifvelse:
"Till Nyfors Municipalnämnd. Sedan Drottning So-
fias förening för sjukvård i fält här uppställt
en sjuktransport vagn, afsedd för forsling till
lasarettet eller hem af personer, insjuknade i icke
smittosamma sjukdomar eller drabbade af olycks-
fall eller yttre skador, har Hälsonämnden
under hvilkens vård vagnen stälts, ansett, att
densamma äfven borde vara tillgänglig för per-
soner, boende inom Nyfors och Tunafors områden.
Vagnen är uppställd i gården N:o 108 och får
uttagas endast på läkares förordnande.

Bud om vagnens användning göres å Stadens
polisstation och ombesörjes transporten af polis-
personalen. Då om kostnaderna äro förenade med
anskaffande af hästar och Körsven för vagnen,
måste en afgift uttagas för dess begagnande,
hvilken för personer inom Nyfors och Tunafors be-
stämts till tre kronor för hvarje användning af vag-
nen.

Enär svårigheter kunna väntas uppstå för
ett uttagande vid vagnens användande af ifråga-
varande afgift vill Hälsovårdsnämndens härige-
nom anhålla det Municipalnämnden måtte be-
sluta ikläda sig för Municipalsamhället betalnings-
ansvar för ifrågavarande afgifter, där dessa
icke omedelbart erläggas till den polisman,
som medföljer transporten, ett förfaringssätt, som
för vagnens användning inom Staden är före-
skrifvet, Municipalnämnden obetaget att Sede-
mera infordra de resterande afgifterna.

Hälsovårdsnämnden anhåller om snart svar å
denna hemställan; Eskilstuna den 2 Augusti 1904.

På Hälsovårdsnämndens vägnar:
/Arvid Nilsson/
/Ernst Modigh/"

Vid detta ärendes behandling anmäkter att då fattig-
vårdsväseendet är gemensamt för hela Fors, och
Nyfors, som varande blott en del af socknen, på
grund häraf icke äger rätt utdebitera några medel
särskildt för det i skrifvelsen angifna eller dyli-
ka ändamål, frågan om ansvarsförbindelse i
berörde sak rättast kanske borde hänskjutas
till Socknens Kommunalnämnd.

För att undvika dröjsmål, och då det ej bör
kunna ifrågakomma några större belopp för
ändamålet, under det den så vänligt erbjudna förmånen
säkerligen blir till stor nytta för de personer inom
Nyfors, som möjligen blifva i behof af en väl be-
sörjd transport vid sjukdomsfall, så förklarade
sig Nämnden enhälligt ingenting hafva emot
att afgifva den begärda förbindelsen.

Medel för ändamålet skola, då så erfordras,
utgå af anslaget till Hälsovården, ock skulle
de nu fattade besluten delgifvas Hälsovårdsnämn-
den i Eskilstuna.

§2.
Från Herrar G. Larsson och C. Jansson hade en
så lydande skrifvelse inlämnats:
"Nyfors Municipalnämnd, Nyfors.
Undertecknade får härmed vördsamt anhålla
att Nämnden måtte gå i författning om an-
läggande af en gatulykta i hörnet af Grindstu-
och norra järnvägsgatorna, ( i fall Nämnden
ej redan bestämt sig för utförandet af nämnde
arbetet) ty sedan järnvägen uppfört byggnader
å sitt område som helt och hållet utestängt
lyset från nämnde håll är nu på ifrågava-
rande plats fullkomligt mörker rådande
efter mörkrets inbrott.

/G. Larsson N:o 69/
/C Jansson N:o 46./)"

På den af Herrar Larsson och Jansson inlämna-
de skriftligen framställningen beslöt Nämnden efter
en längre diskussion i ärendet afgifva följande
redogörelse för Nämndens uppfattning och beslut.

Då den samlade nämnden Sommaren 1903 genomgick
Samhället för att bestämma läget för de blifvande
gaslyktorna var frågan före, huruvida någon lykta
kunde anses behöflig vid norra järnvägsgatans
mynning till Grindstugugatan eller i korsningen
vid den sistnämnda gatans afvikning norr ut
i norra järnvägsgatan. Detta ansågs då all-
mänt icke voro nödigt, då såväl den lykta,
som är placerad vid hörnet af tomten 45 som den
lykta, som placerats å Grindstugugatan, midt för
Åsgatans mynning, gifva ljus in mot nämnda gatu-
hörn. Lika litet var man då hugad uppsätta någon
lykta vid hörnet af tomten 70 A, där trafiken
från den från järnvägsbron kommande järnvägs-
gatan mynnar ut dels där för att ovisshet råder, om
gatan skall bibehållas, dels emedan trafiken där
är ringa och de, som passera öfver gården kun-
na få ljus från den midt för å Åsgatan uppsatta
lyktan.

Nu kan ju vara möjligt, att den af järnvägen verk-
ställda omändringen af husen å sina tomter kan
hafva bidragit till bortskymmandet af det ljus,
som kom från stadens å Vestermarksgatan pla-
cerade båglampan, något som man kan
se, då denna lampa åter kommer till använd-
ning, annars bidrog äfven ljuset från denna
till den här omtalade platsens belysning.

I alla händelser kan och vill icke Nämnden
nu i sommar ånyo ingå till Stämman och Stadens
Drätselkammare med begäran om anslag och
bemyndigande för framdragning af ledning och upp-
sättande af lykta å angifven plats utan beslöt
afslå framställningen under uttalande att haf-
va platsen i minne, då säkert Snar, begäran
om anslag till lyktor å den nu utsträckta Nyfors-
gatan måste till Stämman framställas.

§3.
Antogs herr C. A. Lindqvist att äfven under
det inträdande lysåret mot ett begärdt arvode
af 25 kronor per månad sköta Samhällets foto-
genlampor.

§4.
Ordföranden fick i uppdrag inköpa en vatten-
mätare af den Konstruktion, som användes
i Staden.

§5.
Anmälan hade ingått från ägarne till gårdar-
na N:o 25, herr C. G. Blomqvist, N:o 3, herr A. G. Olsson,
N:o 15, C. J. Johansson N:o12, 123 herr Bror Bergman
och N:o 72 A. Nynäs att servisloppen i vatten-
ledningen ej genomsläppte tillräckligt med
vatten. Nämnden beslöt att samtliga servisen
skola uppgräfvas och rensas §6. Att justera
detta protokoll utsågos Herrar Carl Andersson & A. Karlsson.

Nyfors den 15 Augusti 1904.
/C. A. Thorild/

Justeradt:
/A, Karlsson./
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106414.

Personrelationer