Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 februari 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 februari 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
sammanträde med Nyfors Munici-
palnämnd den 10 Februari 1905.

Närvarande ledamöter voro Herrar C. A. Thorild, Karl Anders-
son och A. Karlsson. Frånvarande voro Herrar C. A. Johansson
och P. V. Lindqvist, den sistnämnde utan angifvet förfall.
I Herr Johanssons ställe var suppleanten, Herr C. D. Östmark,
närvarande.

§ 1.
Protokollet af den 27 Januari Upplästes samt godkändes
och justerades.

§ 2.
Till kassör att handhafva Nämndens medel under
år 1905 återvaldes Herr C. A. Thorild.
Att för samma tid granska och attestera inkomna räk-
ningar, innan de af kassören likvideras, återvaldes
för samma tid ledamoten A. Karlsson och nyvaldes Herr
Karl Andersson.

§ 3.
Medelade ledamoten A. Karlsson, att han, i lik-
het med gifvet uppdrag, sökt igenom Municipal-
stämmans protokoll, om i den möjligen funnes
angifvet något beslut, som angåfve, huru mycket
eller huru stort belopp, som skulle utgå till pla-
nering af samhällets torg. Härom synes dock
ej Municipalstämman hafva
gjort något uttalande eller fattat något beslut.
Ordföranden delgaf, att han af byggnadsnämndens
ordförande sökt erhålla upplysning om samma sak
och därvid erhållit det svaret, att Byggnadsnämn-
den ensamt fattat beslut om torgets iståndsättan-
de samt öfverenskommit med grundläggaren Mag-
nusson om arbetets utförande för ett belopp af
400- Kronor.

Då nu Byggnadsnämnden funnit arbetet utfördt
till belåtenhet samt genom sin ordförande atteste-
radt den företedda räkningen, å resterande 100 Kronor beslöts nu att belop-
pet skall utbetalas.§ 4
Från Byggnadsnämnden hade på begäran afläm
nats följande försäkran:

" Utdrag ur protokollet fördt vid
Byggnadsnämndens i Nyfors sam-
manträde den 12 Jan. 1905.
Närvarande voro ordinarie ledamöterna.
§ 1. 2. & 3.
- - - - - - - - - - -

§ 4.
Byggnadsnämnden, som afsynat sprängningsarbe-
tet i Åsgatan midt för tomten N:o 69, har funnit
detsamma utfördt i enlighet med dess gifna
föreskrifter, och då ägaren Herr G. Larsson äfven
godkändt arbetet- och äfven försäkrat, att inga
kostnader hädanefter skall drabba Samhället
för vare sig sprängning eller jordschaktning å
nämnda plats, beslöt Byggnadsnämnden att
detta skulle meddelas Municipalnämnden
genom protokollsutdrag.

§ 5.
- - - - - - - - - -
Nyfors den 12 Jan. 1905
Å Byggnadsnämndens i Nyfors vägnar
/ C. W. Johansson /
Rätt utdraget betygar:
/ C. W. Johansson. /"


Då det genom här intagna protokollsutdrag af Bygg-
nadsnämnden förklaras, att det genom Municipalnämn
dens försorg å entrepenad utförda arbetet med bort-
sprängning af berget i Åsgatan vid tomten N:o 69 utförts
efter Byggnadsnämndens föreskrifter, så beslöts
att entrepenören omedelbart skall äga uppbära
resterande arvode, utgörande 40:- Kronor.
Däremot kunde Nämnden icke till betalning godkän-
na ett af entrepenören yrkadt belopp för öfverarbete,
förren af entrepenören blifvit ådagalagdt, att arbetet
varit Samhällets skyldighet att utföra, samt att
detsamma icke kan anses ingå i entrepenadaftalet.

§ 5.
Af ägaren till tomten N:o 98 hade framstälts begäran att
Nämnden måtte vidtaga åtgärder för skyddandet af Sam-
hällets genom sagda tomt framdragna kloaklednning, hvil-
ken annars kunde befaras taga skada genom det grund-
pålningsarbete, som påbörjats därstädes.

Med anledning af denna anmälan beslöts att lämna rör-
nätsförmannen i uppdrag att vidtaga nödiga åtgärder för
ledningens betryggande.

§ 6.
Beslöts att de vid vattenlednningsreservoiren kvar-
stående maskinerna så fort som möjligt skola försäljas
och köpeanbud å densamma genom utförd annons
infordras, och fingo ordföranden och sekreteraren i
uppdrag verkställa beslutet.

§ 7
På framställdt yrkande beslöts tillsätta en två-
manna kommitté med uppdrag dels att granska
inkommna anmälningar om vatten till nybyggnader
dels kontrollera att rumantalet och vattenförbruk-
ning från vattenledningen inom samhället öfveren-
stämmer med uppbördsjournalen
Till ledamöter i denna kommitté utsågos
Herrar A. Karlsson och Karl Andersson.

Nyfors den 10 Februari 1905.

/ C. A. Thorild /

Justerat

/ Karl Andersson /
/ A, Karlsson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 februari 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106399.

Personrelationer