Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
sammanträde med Municipalnämnden
i Nyfors den 10 Juli 1906.

Samtliga ordinarie ledamöter voro vid sammanträdet närva-
rande.

§ 1.
Protokoll af den 20 sistl. Juni upplästes och godkändes.

§ 2.
Delgaf ordföranden att arrestlokalen i gården N:o 68 vore
förhyrd på ytterligare ett år mot den af värden begärda
hyressumman, 175 Kronor. Renhållning och uppvärmning där-
sammanstädes hade fabrikör C. E. Larsson åtagit sig
ombesörja och bekosta för ett belopp af 75 Kronor för år.

§ 3.
Sedan Nämnden beslutat i protokoll af den 6 nästlidna
Juni, § 2, att söka få gasledning i Bergsgatan
från ledningen i Brogatan, fram mot de nu bebyggda tomterna
N:o ris 109-111 vid samma gata i och för erhållande af en,
högst tvenne gatulyktor därstädes, och kostnadsförslag å
detta arbete, upptagande ett belopp af 730 Kronor, på Nämn-
dens begäran aflämnats af Eskilstuna stads gasverk,
som erhållit Drätselkammarens bemyndigande att utföra
arbetet,

så beslöts om Municipalstämman anhålla om rätt att
under innevarande sommar få låta utföra detta arbe-
te samt att Stämman i så fall ville af tillgängliga me-
del anslå 1000 Kronor för ändamålet.

§ 4.
Brandsynenämndens föreläggande skulle genom polismyn-
digheters försorg delgifvas vederbörandet.

§ 5.
Verkställande granskning af Kassörens räkenskaper för
årets andra Kvartal, och befunnes såväl räkenskapen som
kontant kassa och vederbörliga verificationer i fullkomlig
ordning, hvadan full ansvarsfrihet beviljades Kassören för
den tid revisionen omfattas.

Nyfors som ofvan
/ C. A. Thorild /
Justerat
/ Karl Andersson /
/ P W Lindqvist /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106400.

Personrelationer