Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1903

Anmärkning

Protokoll hållet hos Munici-
palnämnden i Nyfors vid
dess sammanträde den 10 De-
cember 1903.

Närvarande voro Herrar P. V. Lindqvist, Karl
Andersson, C. A. Johansson och A. Karlsson.
I Herr August Nordströms ställe var suppleanten
Herr Alfred Kåberg närvarande.

§ 1.
Att justera protokollet utsågos Herrar Alfred
Kåberg och P. V. Lindqvist.

§ 2.
Då såsom önskemål af såväl ledamot i Nämn-
den som äfven af samhällsbor hade framställts,
att den i Norra undergångenstunnel varande
gaslyktan måtte hållas lysande hela nat-
ten, emedan trafiken därstädes är synnerli-
gen liflig, hade orf. förnastalltat att så måtte
ske samt medelade nu Nämnden om den
vidtagna åtgärden, hvilken af Nämnden
godkändes. Kostnaden för extra släckning
af denna lykta skulle belöpa sig till fem Kronor
per månad förutom ersättning för gasen.

§ 3.
Beslöts att en med galler försedd kloakbrunn
skulle anläggas å Nyforsgatan ungefär midt
för tomten N:o 60 för mottagande af dagvattnet,
som enligt trottoiorrännans lutningsförhållanden
samlar sig i rännan från tvenne håll.

För att mindska anläggningskostnaden, beslöts leda
brunnens aflopp direkt in i den i gatan å
samma plats liggande rensningsbrunnen.

§ 4.
Till Nämndens v. Ordf. hade från ägaren till
N:o 72 framställts yrkande på, att Samhället skulle
på ett eller annat sätt undanskaffa det dagvatten,
som ofta samlar sig å ägarens mot Åsgatan liggan-
de tomtdel.Yrkandet vill nämnde ägare stödja
på den skriftliga öfverenskommelsen, som ingicks
mellan samhället och honom, då det först nämnda
till handlade sig den del af Åsgatan, som vetter
mot berörda tomt.

Emellertid ansåg sig Nämnden vid ärendets föredra-
ning vara förhindrad göra något åt saken förren ut-
redning vunnits, huruvida icke samhället redan
mot säljaren fullgjort sin skyldighet, och uppdrogs
åt Ordf. verkställa utredning i ärendet samt där-
efter ånyo föredraga detsamma.

§ 5.
Beslöts på grund af anförda klagomål öfver för knapp
vattentillgång låta upptaga och rengöra serviskranar-
na vid Karl Johans torp samt vid fastigheterna N:o 84
och N:o 16.

§ 6.
Då med 1903 års utgång ledamöterna i Nämnden,
Herrar August Nordström, C. A. Johansson och P. V.
Lindqvist, äro i tur att afgå ur Nämnden, beslöts
anmäla detta för stämman, som äfven har
att förrätta val af tvenne suppleanter för Nämn-
den samt ordförande för densamma.

[MARG:Exp. till stämmans Ordf.]

Nyfors som ofvan
/ A, Karlsson. /
v. Ordförande.
Justeradt:
/ P, W, Lindqvist /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106398.

Personrelationer