Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid Municipal-
Nämndens i Nyfors sammanträde
å sessionsrummet den 10 Dec. 1901.

Samtlige Nämndens ordinarie ledamöter voro vid
sammanträdet närvarande.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar C.A. Johans-
son och P.V. Lindqvist.

§2.
Från v.länsman K.A. Pettersson hade till Nämnden
inkommit följande skrifvelse:

"Till Municipalnämnden i Nyfors
År 1897 eller år 1898 beviljade Municipalstyrelsen
mig ett årligt anslag af 25 kronor till skrifmaterialier,
hvilket anslag jag för åren 1898 och 1899 utbekommit,
men för år 1900 och innevarande år har jag ej bekom-
mit dylikt, hvarför jag får vördsamt anhålla det munici-
palnämnden godhetsfullt behagade till mig utanordna
de resterande anslags beloppen för ifrågavarande
år, hvarjemte jag lika vördsamt anhåller att i fortsätt-
ningen blifva till erkänd ett lika anslagsbelopp
att för detta ändamål årligen utgå.

Nyfors den 9 Oktober 1901.
/K.A. Pettersson/
/V. Länsman/"

Då v. Länsmans Petterssons begäran om ersättning
för skrifmaterialier år 1898 till dåvarande Municipal-
styrelsen ingått, beslöts visserligen å ett Styrelsens
sammanträde den 4 Juli s.å. att tilldela Herr Petters-
son ett extra arvode af 25 kronor för berörde ända-
mål. Att detta anslag endast kunde vara tillfalligt
samt utgå af medel för oförutsedda behof, förstås
lätt däraf, att hvarken dåvarande Styrelse eller nu-
varande Nämnd äger rätt för några ändamål, utan
allmänna stämmans godkännande utanordna någ-
ra medel.

Då så är och då några medel för oförutsedda
behof nu ej finnas tillgängliga
beslöts, att Herr Petterssons begäran skulle
lämnas utan afseende.

§3.
Hälsovårdsnämnden hade i skrifvelse förnyat sin
begäran, att Nämnden måtte tillstyrka Hälsovårds-
nämndens framställning om ökadt arvode till Ren-
hållningsentreprenören i samhället.
Skrifvelsen hade följande lydelse.

"Utdrag af protokoll hållet
hos Hälsovårdsnämnden i
Nyfors den 7 Nov. 1901.

Närvarande voro Ordföranden Herr Doktor R. von
Post, ledamöterna Joh. Modin, C.E. Nilsson och W. Wes-
tergren, samt suppleanten C.A. Thorild jämte tillsynigs-
mannen

- - - - - - - - - -

§9.
Sedan Nämnden i skrifvelse till Municipalnämn-
den den 12 nästlidne Sept. anfört vissa olägen-
heter, som uppstått därigenom att andra än den
af samhället antagne renhållningsentreprenören utfört
hämtningsarbete åt gårdsägarne, samt anhållit nu för-
ord hos Municipalstämman om att entrepenörens lön
måtte höjas till 500 kronor per år och att afgiften för
hämtning nedsättes till: för träkärl 20 öre per st. för plåt-
kärl 15 per. st. och för sopor 50 öre pr. lass, - hade från
Municipalnämnden ankommande följande styrelse -,

- - - - - - - - - - -

Hälsovårdsnämnden som vidhöll sin i förutberörda skrif-
velse uttalade mening beslöt att hemställa till Munici-
palnämnden att berörda ärende må framdragas på munici-
palstämman

- - - - - - - - - - -

Nyfors som ofvan
/Richard von Post/
Ordf.

Justeradt: /C.E. Nilsson.//W. Westergren./

Rätt utdraget betygar
/Joh Modin,/"

Då Hälsovårdsnämnden i sin skrifvelse begärt ären-
dets underställande Stämmans beslut, beslöt Nämnden
remittera ärendet till densamma jämte utdrag af
Nämndens svar till Hälsovårdsnämnden, afgifvet i pro-
tokoll af den 9 sistlidne Oktb. §2, hvarjämte Nämnden
vid ärendets förnyade behandling ville för Stämman utta-
la såsom önskvärdt, att, då nuvarande entrepenören råkat
i obestånd och möjligheten, huruvida han i fortsättningen
kan behålla sysslan, är oviss, Stämman ej för närvarande
i ärendet måtte fatta något beslut.

§4
Herr Joh. Modin hade till Nämnden inlämnat
följande skrifvelse, daterad den 6 sistlidne Maj 1901:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.

Som Nämnden vid dess samman-
träde den 16 Febr. detta år uppdrog åt Herr Aug. Nord-
ström att inhämta upplysning om gällande intrukti-
on för entrepenörerna för vattenledningsarbeten
inom Eskilstuna stad, i och för begäran hos
Municipalstämman om antagande af 2 st sådana
entrepenörer för samhället, närslutes härjämte till
Nämndens ledning vid frågane behandling utdrag ur
Vattenledningskommittens protokoll för den 24 Nov.
1897, utvisande att kommitten antagit samma entrepe-
nörer som de för E:a stad antagna
Ehuru det torde vara tvifvel underkastadt huru-
vida åtminstone den ena af entrepenörerna någonsin
fått del af detta vattenledningskommittens beslut
hafva dock båda dessa entrepenörer utfört allt
arbete åt enskilda gårdsägare inom samhället.

I samband med frågan röran-
de tillsättande af entrepenör för rörledningsarbete-
na torde det icke vara oriktigt att beakta Vattenled-
ningskommittens beslut af ofvannämnda dag under
§7, som också närslutes i utdrag.

Oaktadt vatten och kloakledning finnes indragen
i mer än 100 gårdar, synes kommitten ej hafva full-
följt sitt eget beslut i något enda fall.

Då såsom kändt är, Eskilstuna stad fordra noggrann
uppgift från entrepeörerna å ledningarnas, in-
om gårdarna läge och deminsioner, torde dessa
myndigheter icke tillåta sådan ur aktlåtenhet i
Nyfors om förhållandet komme till deras kännedom,
hvarföre Municipalnämnden torde väcka frågan
till lifs, och i händelse kontraktet med sådan
entrepenör upprättas, sådan bestämmelse ålägges
honom, och då försummelse i föreliggande fall
ovillkorligen måste förorsaka framtida gårdsäga-
re dryga kostnader och obehag af att ej veta hvar
deras ledningar ligga, synes det vara samhällets
plikt att sörja för att dessa obehag undviker, helst
som kostnaden för sådan inritning å tomtkartan
ingår i anläggningen och således drabbar gårdsä-
garna själfva.

Nyfors den 6 Maj 1901
/Joh. Modin./"

Herr Joh. Modins skriftliga upplysning, att Vattenled-
ningskommitten redan vid sammanträde den 24 Nov. 1897
till anläggare af rörledningar i Nyfors antagit 2:ne en-
trepenörer, var af Nämnden förut bekant, hvaremot
frågan om anställande af annan entrepenör för verkstäl-
lande af berörda arbeten inom samhället kom under
förnyad diskussion men

beslöts dock att tillsvidare bordlägga frågan för
att behandla densamma i samband med lösning-
en af frågan om ny rörnätsförman.
Hvad skrifvelsens senare del däremot angår,
beslöts remittera densamma till Vattenlednings-
kommitten jämte utdrag af protokoll hållet vid Vatten-
ledningskommittens sammanträde i Nyfors den
24 Nov. 1897, §7 så lydande:

Beslöt kommitten, att de gårdsägare, som fått till-
stånd att anlägga och inkoppla rörledningar till
sina gårdar, skulle, innan arbetet finge påbörjas
till kommitten inlemna kopia af sina tomtkartor
med de tilltänkta ledningarna inritade och med
uppgifter om ledningarnes dimensioner"

Nämnden beslöt att vidfoga denna remist en utta-
lad önskan, att kommitterade välvilligt måtte låta
verkställa om möjligt snar utredning, i hvilken
utsträckning förseelser mot kommitterades i
åberopade § gjorda bestämmelse skett samt att
Nämnden måtte få del af utredningens resultat.

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justeradt:
/C,A. Johansson/
/P,W. Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106397.

Personrelationer