Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
stämma med Klosters socken i
Sockenstugan den 9 Oktober 1905.

§1.
Att justera protokollet valdes Herr
Joh. H. Engström och V. Hammarin.

§2.
På grund af fleres begäran, hade stäm-
man blifvit kungjord, på det att sockne-
männen skulle komma i tillfälle att ta-
ga del af Konungens Befallningshaf-
vandes i Södermanlands län utlåtande i
frågan om införlifning af vissa delar af
Klosters socken med Eskilstuna stad.
Stämman var talrikt besökt och enhälligt
uttalades protest mot Länsstyrelsens
åtgärd att tillstyrka införlifvandet, utan
att på samma gång fästa afseen-
de vid framställningen om ersättning åt
Klosters socken för de skatteinkomster som
går ifrån kommunen om berörda områden
införlifvas med staden. Kommunalstämman
beslöt enhälligt, att välja en deputation af
tre personer som fick i uppdrag, att hos veder-
börande departements chefer framföra
kommunens bestämda protest mot Konung-
ens Befallningshafvandes utlåtande öfver
ifrågavarande områdens införlifvande med
staden, utan att kommunen erhåller någon
som helst ersättning, samt att likaledes fram-
föra kommunens anspråk på vederlag i en-
lighet med kommunalstämmans protokoll
af den 8 Augusti i år; och utsågos till de-
puterade Herr Johan Engström, Tunafors
J. E. Olsson, Skiftinge och undertecknad.

§3.
Beslöts ett förslagsanslag af högst ett hundra
kronor i reseomkostnader för ofvan nämnda de-
putation.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/
ordf. i Kom.stämman.

Justeras:
/Joh, H, Engström/
/Vilh; Hammarin./

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 15 Oktober 1905 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106393.

Personrelationer