Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 1 augusti 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 1 augusti 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
sammanträde med Municipal-
nämnden i Nyfors den 1 Aug. 1905.

Närvarande voro Herrar C. A. Thorild P. V Lindqvist,
Karl Andersson och A. Karlsson. Herr C. A. Johansson var
af okänd anledning frånvarande.

{ § 1. }
Protokollet af den 11 nästförflutna Juli upplästes,
godkändes och justerades.

{ § 2. }
Kommitterade för kontrollering af rum m.m. vid
vattenledningen hade efter fullgjordt uppdrag
till Nämnden öfverlämnat en resumé öfver sitt
arbete,och föredrogs nu densamma.

Häraf framginge att följande ändringar med af-
seende å rumantal m.m. vid vattenledningen an-
sågos af Kommitterade böra äga rum vid oktober Kvar-
talets början:

Rumsantalet i Melins gård, N:o 26, ökar från 27 till 28 stycken.
I Eks gård, N:o 24, debeteras för 2 st. hästar och 1 st. trilla
från den 1:sta April detta år, hvar jämte rummens antal
ökar från 30 till 31 stycken;
Lindhagens egendom, N:o 22, afföres 1 rum, från 14 till 13 st.
I Erikssons gård, N:o 33, ökas rumantalet från 26 till 28 st.
På Anderssons gård N:o 39, påföres 1 häst från 1 April d år.
Stålpresseningen´s gård, N:o 110 påföres 1 häst från 1 April d år.
C. W. Johanssons gård, N:o 114 påföres 1 häst från 1 April d år.
Rumantalet i C. A. Thorilds gård, N:o 63 A minskas från 48 st.
till 47 st.

Gården Oliveberg, ägare Fall, ökas rumsantalet från
8 till 9 stycken.
Fastigheten N:o 115 påföres ytterligare 1 rum, från 52 till
53 stycken.
Fors sockens skola debeteras för ytterligare 5 rum,
från 21 till 26 stycken.
Dessutom göres Nämnden uppmärksam på,
att fabriksidkaren, Herr August Nordström,
använder af vattenledningsvattnet till sin fabriks-
drift, hvarvid, då detta vatten, som hittills debeterats
per rumantal, rättast bör betalas efter vattenmätare
så mycket mera, som den nuvarande vattenafgiften
måste anses vara alldeles för låg för det myckna
vatten, som faktiskt åtgår till den afsevärdt utöka-
de fabriken, Kommitterade föreslå att vattenafgiften för
Herr Nordströms gård må så fördelas att densamma
beräknas till 6 Kronor för huset och ett af bostads-
rummen, samt för fabriksdriften utgå efter mätare
samt, att förändringen bör ske före den 1:sta nästa okto-
ber.
Med anledning häraf beslöts nu, att de af Kommit-
terade föreslagna ändringarna skola vidtagas vid
Oktoberkvartalets början, hvarjämte beslöts att för-
lägga Fabrikören August Nordström att senast före
den 1:sta nästk. Oktober på egen bekostnad låta
insätta af samhället tillhandahållen vattenmätare
för det vatten, som användes från vattenledningen
för fabriksändamål, samt att afgiften för i fasstighe-
ten varande tvenne bostadsrum skall utgå med
6 Kronor pr. år för hvarje rum. Skulle, såsom vid
sammanträdet upplysningsvis meddelades, ej vatten
vara indraget i bostadsrummen bör sådant ske
vid risk, att ägaren annars, då vattenmätaren
placeras framför den befintliga vattenkastaren,
får betala först för allt det vatten, som går genom
mätaren samt därtill en tillägsafgift af 6 Kronor
pr. år för hvart och ett af bostadsrummen.

[MARG: protokoll slut.dag lämnadt.]

{§ 3.}
Kommitterade för utredning af d.s.k.Brunnsbackens gatubelynings frå-
ga aflämnade följande rappot,som föredroge:

" Efter att hafa tagit ifrågavarande plats i betraktan-
de synes ses som om behofvet af belysning skulle
blifva någorlunda tillfredsställande, borde anbringas,
om Luxljus skall användas, 3 lampor å brunnsbac-
kens område, 1 vid järnvägsöfvergången och 1 längre
upp åt Gillbergavägen, tillsammans 5 lampor.
Skulle fotogénlampa användas, erfordras
6 å Brunnsbacken, 1 vid järnvägsöfvergången och
2 utefter Gillbergavägen.

Hvad Luxljus beträffar har upplysning erhållits
från Faktoriet då Luxlampor användes för yttre
belysning att de mindre eller 200 normalljusl.
äro mycket klena i sin konstruktion och mycket
ömtåliga, hvarför de ofta markera,
däremot de större,( som nu användes vid Faktoriet )
eller 700 normalljuslamporna , äro bättre och för
gatubelysning i så fall att förorda.

Men som synes af bilagda kostnadsberäkning att
luxljus ingalunda blir billigt utan avsevärdt dyrt
återstår endast fotogénbelysning, hvilken nog blir
billig i anläggningskostnad äfven billigare i un-
derhållskostnader men kan ej på långt när an-
ses till fredsställande.

Men som ingendera af dessa belysningssätt kun-
na anses vara lämpliga, anlägga för denna vid-
sträckta teräng utan allt för dyra kostnader, som
vårt samhälles införlifvande med staden är nära
förestående torde ordnandet af belysningsfrågan
å detta område lämpligast lösas om den bord-
lades tills samhällets införlifvande med staden.
På grund af hvad som äfven anförts hemställes
det Nämnden måtte besluta att hos stämman
förorda denna fråga måtte förklaras hvilande.

Nyfors den 29 Juli 1905.
/C.A.Thorild./
/Karl Andersson /"

Den af kommitterade uppsatta kostnadsberäkning-
en öfver ifrågavarande gatubelysningsanläggning
och årliga underhåll företedde följande siffror

" 5 st. Luxlampor å 700 nlj. å 225 Kr. st. 1125:-
Uppsättning af lyktorna å 5 Kr. st. 25:-
Summa Kr. 1,150:-

Årlig omkostnad:
fotogén, kolsyra, sprit och ersättningsdelar be-
räknas lägst 6 öre pr. timme och lampa; efter
beräknade 1200 lystimmar årligen gör 72 Kronor
Pr. lampa, 5 lampor Kr. 360:-
skötsel af lamporna Kr. 200
Summa Kr. 560:-

9 st. fotogénlampor å 25 Kr.pr.st. Kr. 225:-

Årlig omkostnad
Fotogénförbrukning 10 Kr. pr. Lykta Kr. 90:-
Lampglas m.m.Kr. 15:-
Skötsel af lamporna Kr. 200:-
Summa Kr. 305:-

Nämnden, som ansåg de af Kommitterade afgifna skälen för
bordläggning tillsvidare af berörde belysnings fråga fullt
välgrundade, beslöt nu i enlighet Kommitterades
förslag,att på samma gång den af fattade kostnads-
beräkning öfver anläggning och drift öfverlämna-
des till Municipalstämman, inför densamma
föreslå uppskof af hela frågan, intill dess
lämpligare lysemedel för Brunnsbacken
må kunna erhållas.

{§ 4.}
Beslöts, att infordra anbud å fotogén till gatube-
lysningen och lämnades Ordförande i uppdrag
verkställa beslutet.

{§ 5}
Den för lyseterminen 1904-1905 uppsatta lyseta-
bellen skall, enligt nu fattadt beslut, oförändrad
fortfarande gälla äfven för lyseterminen 1905-1906,
hvilket skulle genom ordförande delgifvas veder-
börande vid Eskilstuna gasverk.

{§ 6.}
Kassören delgaf att en räkning från gasverket
å Kronor 15:70 för en sönderslagen lykta likviderats.
Nämnden godkände åtgärden, men skulle utred-
ning genom ordförande verkställas om hvem som
förorsakat lyktans sönderslagande och sålunda kan
anses betalningsskyldig.

Nyfors som ofvan
/ C. A. Thorild /
Justeras
/ Karl Andersson /
/ C, A, Johansson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 1 augusti 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106394.

Personrelationer