Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 juni 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 juni 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Kloster Socken den 8 Junii
1863.

{§.1.}
Föredrogs ett från Herr ordföranden för Eskils-
tuna Stadsfullmäktige ankommet
förslag att de gatudelar, som tillhöra Kloster
och Fors Socknars fattighusgård i Nystaden måtte
sänkas i enlighet med af Staden antagen afväg-
ningsplan samt derefter stensättas.
Kommunalstämman beslöt att, för hvad saken
rören Kloster Socken, skulle de ifrågavarande gatu-
delarne efter förslaget sänkas och derefter sten-
sättas, dock komme att dermed anstå till nästa
år, med afseende derpå att gatan nu blifvit
med grusning ståndsatt enligt Gatusynen
beslut samt dermed bättre tid vinnes för
framförandet af de erfoderlige materialierne.

{§.2.}
Hemmansegaren Anders Peter Andersson i
Heljesta valdes att såsom Ombud för Kloster
sockens Hemmansinnehafvare infinna sig uti
Eskilstuna Tingshus Onsdagen den 10 dennes
kl. 10 f.m., och afgifva förklaring
i anledning af de hos Kongl. Kammar Collegium
utaf Herr Bruks Patronen och Riddaren Th. L.
Bohnstedt jemte åtskillige andre hemmansegare
inom ärila Socken anförda besvär emot Konungens
Befallningshafvandes i Länet den 28:de sistl. October
gifne Utslag rörande det vid Örsta i Stenqvista
Socken varande Gästgifveris flyttande till Hamra
by i Ärila Socken, samt jemväl bevaka socknens
rätt rörande indragning af det vid Lund i Wallby
Socken varande gästgifveri; - hållande Kloster
Socken för gildt hvad Ombudet i dessa frågor
gör och låter.

Utdrag af detta Protocoll skulle tjena
ombudet såsom fullmakt.

/J:A Gyllenspetz/
ordförande

Uppläst och Jysteradt
/P.E. Blomqvist/
/A:anderson/

Uppläst i Eskilstuna kyrka söndagen d. 14 Juni 1863 af
/C.A. Lönroth/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 juni 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106374.

Personrelationer