Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 juni 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 juni 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid komunalstäm
ma med Kloster socken i
sockenstugan den 8 Juni 1901.

§1
Att justera detta protokoll valdes Herrar A. Sah-
lin och J. Engström Tunafors.

§2
Till ledamöter i taxeringsnämden inom
Kloster socken för innevarande år valdes

Herrar A Sahlin Kumla (ledamot
af bevilningsberedningen) samt
Carl Gustafsson. Carlberg
Aug. Olsson Qvinnersta
J. Engström Tunafors
C. Olsson Hugelsta,
samt till supleanter att tjänstgöra i den
ordning de här nämnas.

Herrar A Ahlborg Grönsta, A Petterson
Hannelund och A. Bergström Carlberg.

§3.
Stämman beslöt på därom af Häradsskrif-
vare gjord framställning angående rätt för
honom att debitera komunen för anonsering
om uppgifternas aflämnande till man-
talslängderna att öfverlämna nämda sak
till komunalnämden som hade att till
Häradsskrifvaren utbetala nämda kostnader
så länge nämden ansåg skäl därtill före-
finnas.

§4
Väcktes motion af Aug. Olsson Qvinnersta
att vid en kommande stämma behandlas
angående rätt för komunalnämdens ordföran-
de att debitera komunalkassan för fyrktals
samt bebiteringslängdernas uppgörande.

§5
Väcktes motion af Herr Sahlin att de komunala
uppbörderna skulle i likhet med Fors socken
fördelas till 3 terminer och skulle öfver detta ären-
de behandlas vid nästa stämma samt af Herr
C. Carlson Röksta att församlingen borde in-
delas i Rotar till underlättande af brandro-
temästarens arbete.

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justerat
/A, Sahlin/
/Joh. Engström/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 23 Juni 1901 af
/C. Sundström/
v. P.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 juni 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106375.

Personrelationer