Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1884

Anmärkning

Protokollet vid Klosters Sockens
Kommunalstämmas ordinarie
Sammanträde i Kyrkans
Sakristia, Måndagen den 31
Mars 1884.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2
Följande under Kommunal Nämndens Styrelse
och förvaltning stående Kassors och fonders
räkenskaper företeddes,
granskades och godkändes, nemligen:
a) Gemensamma Kommunal Kassan.
b) Klosters Sockens Barnhems Kassa
c.) A. P. Anderssons MatpolettKassa och
d.) Klosters Sockens Lasarettsfond, hvarjemte Nämn
den i enlighet med revisorernas hemställan
beviljades full ansvarsfrihet för nästlidet
års räkenskaper och förvaltning.

Likaledes beslöt Stämman i enlighet med
revisorernas hemställan att de i Sparban-
ken insatta medlen skola så snart de upp-
gå till 1000 Kronor eller deröfver i jemna
hundratal utlånas mot inteckning eller
annan säkerhet för erhållande af högre
ränta.

I afseende å Lasarettsfonden beslöts,
att inflytande räntemedlen skola användas till be-
talande af lasarettsafgifter för medellösa
sjuka från Kommunen, så att dessa utgif-
ter ej skola drabba Kommunal Kassan.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Georg Noréus./

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 13 April 1884 af
/E, G, Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106321.

Personrelationer