Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1877

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken,
i Sockenstugan, den 31 Mars
1877.

{§.1.}
Kommunal-räkenskapen för Klosters Socken år 1876 företeddes;
och efter föredragning såväl af den Summariska räkningen,
som af Revisorernes derå meddelade påskrift att
räkenskapen blifvit granskad och till alla delar rätt
befunnen, beviljade Kommunal stämman ansvarsfrihet
åt Kommunal Nämnden för 1876 års räkenskap och
förvaltning.

{§.2.}
1876 års räkenskap för socknens Barnhem företeddes;
och som Revisorerne, vid granskning deraf, funnit densamma
riktig, lemnade Kommunal Stämman ansvarsfrihet
åt Barnhemsdirektionen för 1876 års räkenskap och
förvaltning.

{§.3.}
Kommunalstämman beviljade ansvarsfrihet åt Kommunal-
Nämnden för 1876 års förvaltning af Klosters Sockens Lasa-
rettsfond, sedan Revisorernas godkännande å räkenskapen
derför nu blef föredraget.

{§.4.}
Till valmän för Klosters socken vid instundande lands-
tingsmannaval utsågos Herrar L. P. Åkerman samt Jonas
Eriksson i Sahl.

{§.5.}
Genomgicks och granskades restlängd på socknens kom-
munalutskylder för år 1876, hvarvid följande
afkortningar lemnades:

Rosenlund. Skomakaren P. G. Gustafsson - 95 öre
Nytorp. Inhyses C. E. Blom - 2,95.-
Stensborg. Faktoriarbetaren C. A. Jacobsson sålunda,
att han får 2/3 delar afkortade,
efter fyrktal, hvilket äfven tillämpas för året
1875.

Ängstugan. Skomakaren P. G. Flodin - 3,20.
och blef denna restlängd, med anteckning
om förestående afkortningen, för godkänd för-
klarad.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/W. Indebetou/
/J, E. Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka 2/4 1877 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106320.

Personrelationer