Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 31
Mars 1885.


§.1
Stämman förklarades, uppå tillfrågan, vara lag-
ligen utlyst.

§2
Följande under Kommunal Nämndens Styrelse
och förvaltning för år 1884 stälda Kassors
räkenskaper företeddes och granskades, nemligen

a) KommunalKassan; derom beslöts, att räkenska-
pen godkännes, samt att ansvarfrihet bevil-
jas nämnden för föregående året
derjemte beslöts att i räkenskapen skola uppta-
gas ock redovisas Kommunens aktier i
Oxelösund - Flen - Westmanlands jernväg.

b) Barnhems Kassan; räkenskapen godkändes och
ansvarsfrihet för 1884 års förvaltning beviljades

c) A. P. Anderssons Mat-polett-Kassa; räkenska-
pen godkändes och ansvarsfrihet beviljades; dock skulle
gravattionsbevis för inteckningen i Slagsta an-
skaffas.

d) Klosters Sockens Lasarettsfond; räkenskapen
godkändes och ansvarfrihet beviljades; hvar-
jemte beslöts, att de å fonden för hvarje år
belöpande räntemedel skola användas till
sjukvårds- och lasaretts- kostnad för fattiga
från Kommunen.

§3.
Föredrogs ett af utsedde komiterade upprättadt
förslag till taxa för brandförsäkringar, som
förekomma inom kommunen i och för för-
säkringar i Länets Brandstodsbolag, och blef detta
förslag, efter skedd ändring, antaget sålunda

för omskrifning och omförsäkring af lösören, då inställelse
på stället icke erfordra 2 Kr.
för Torpare och alla andra tjenare undan-
taget att de försäkra sina lösören och inställelser på stället icke erfordr 1:-
för försäkringar, då inställelse erfordras med
försäkringsvärde från 1000-5000 Kr värde 3:-
från 5000 - 10,000 Kronors värde 4:-
från 10,000 - 25,000 Kronors värde 6:-
från 25,000 till högre värde 8:-
dock då en försäkring upptager 25000 Kronor
till högre belopp 6 Kronor; då omskrifning i och
för nya reglements förändring försiggår, då ordfö-
randen ensam behöfver inställa sig 2 Kronor till
honom.

§4
I anledning af Herr O. Olsson framstälda anhål-
lan att få till Barnhemsdirektionen inbetala det
å Skiftinge intecknade och till Barnhemmet donerade
Kapital; och som nu upplystes att beloppet kan
mot fullgod säkerhet och mot lika ränta som
förut utlånas, beslöt stämman förklara sig anta-
ga Herr O. Olssons framställning.

§5.
Till gode män vid landtmäteriförrättningar
för en tid af 6 år valdes Gustaf Olsson i
Eckersta och Carl Carlsson i Röksta.

§6.
Skriftlig motion väcktes derom, att Kommu-
nal-utskylderna må få erläggas i flera ter-
miner i stället för nu på en gång; och beslöts
Stämman att hänskjuta denna motion till
Kommunal-Nämnden att deröfver afgifva
yttrande, innan densamma hos Stämman
förekommer.

Samma dag uppläst och godkändt.
/J, E, Olsson/
/[M N], Werner/
/J; W; Carlsson/

Uppläst i Klosters Kyrka AnnandagPåsk den 6 April 1885 intygar
/E. G. Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106322.

Personrelationer