Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1886

Anmärkning

Protokoll , hållet vid Ordinarie Kommunal-
Stämma med Kloster Socken i Sockenstugan
den 30 Oktober 1886.

§1.
Det af nämnden upprättade förslag till utgifts och
Inkomststat för nästkommande år godkändes.

{Utgifter}
Till fattigvården 3500:
Presterskapets jura Stolae 75:
Aflöningar och annonsering 400:
Räntor och amortering 1072:38
Wägunderhållskassan 21:75
Häradshäkte och tingshus 35:70
förskotterade medel af Kassaförvaltaren 300:-
Oförutsedda behof 269:87
Kronor 5674:70

{Inkomster}
Af Klosterström 1017:25
Af Sinnessvage C. O. Pettersson fr. Ärna 1000:-
12000 fyrkar à 30 öre 3.600:
50 öre per mantal till vägkassan 21:75
0,4 öre per fyrk af fastighet och
0,1 öre per fyrk af inkomstbevillning
till häradshäkte och tingshus 35:70
Kronor 5674:70

Härtill kommer uttaxering enligt kyrkostämmans
beslut: till folkskoleväsendet 21 öre per fyrk samt
50 öre för man och 25 öre för quinna samt till
Kyrkliga ändamål 8 öre per fyrk.

§2.
Till ombud för de väghållningsskyldige att
närvara vid sammanträdet inför Konungens
Befallningshafvande i tingshuset i Eskilstuna
Onsdagen den 8 December utsågs Herr C;
Olsson i Glömsta, hvilken äfven bemyndigas att,
om så beslutes, ansvara å Kommunens vägnar
för utförande af den föreslagna omläggningen
af backar å allmänna landsvägen mellan Hållsta
gästgifvaregård och Nästorps Skjutsstation
på de vilkor, som Herr Brukspatronen och
Riddaren L. Arfvedson å Hedensö erbjudit.

§3.
Till ombud att närvara vid mantals- och
Skattskrifningen med Kloster Socken för
nästkommande år utsågs Herr I. E. Olsson
i Gårdskäl, hvilken äfven har att meddela be-
vis om dem, som för fattigdom, sjuklighet
eller andra orsaker böra befrias från utgöran
de af personella utskylder.

§4.
Stämman beslutade en afskrifning af näst-
lidit års Kommunal-utskylder till belopp
af 118 Kronor 25 öre, som enligt Herr Krono
fogdens redovisning icke kunnat indrifvas.

§5.
Herrar C. O. Olsson i Gredby och O. Anders-
son i Röksta utsågos att jemte ordföranden
justera detta protokoll.

Som ofvan.
/J, E, Olsson/

Justeradt
/C, O, Olsson./
/Olof Andersson/

Uppläst i Kloster kyrka den 31 Oktober 1886 af
/E, G, Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106304.

Personrelationer