Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordina-
rie Kommunalstämma med
Kloster Socken i Sockenstu-
gan den 30 Oktober 1897.

§1.
Att justera detta protokoll valdes
Herrar C. Carlsson Röksta och Fabrikör
Joh. Engström Tunafors.

§2.
Följande af kommunalnämden upprättade
och föreslagna utgifts och inkomststat
för Kommunen för nästkommande år
blef af stämman godkänd och besluten

{Utgifter}.
{Räntor och amoteringar}
till jernvägslånet 926.00.
till Folkskollärarnes Pensionsinrättn. 1563.08.
till E. Eriksson Ånsöga inteckning. 500.00. 2989.08.

{Aflöningar}
till fjerdingsman 300.00.
till brandrotmästare 30.00.
till uppbördsman till presterskapet 75.00.
till sekreteraren. 200.00.
till porto och skrifmaterialer 25.00.
till presterskapets Jura Stolé 75.00.
till annonsering. 100.00.
till löner till tjenstfolket samt kost. 900.00.
till legodagsverken. 75.00.
till utskylder. 270.00.
till underhållskostnad å inventarier 200.00.
till underhåll af 48 hjon á 37 öre pr. dag 6480.00.
till understödstagare utom fattiggården. 1200.00.
till hospitalafgift 730.00.
till 50 famn. ved á 8 Kr. 400.00.
till oförutsedda behof. 337.53. - 11397.53.
Kronor. 14386.61.

{Inkomster.}
af Klosterström 1017.25.
af fattiggården 3200.00.
af ränta å jernvägsmedlen 17126.89. 4%. 685.00.
af bränvinsmedel 450.00.
af 24418 fyrk. á 37 öre pr. fyrk. 9034.36.
Kronor. 14386.61.

§3.
Föredrogs en skrifvelse från barnhemssty-
relsen hvari anhållan gjordes om anståen-
de af medel till iståndsättande af bo-
ningshuset vid barnhemmet, hvilket vore
i ytterst bristfälligt skick, på anmodan
af barnhemsdirektionen hade Herrar J. W.
Kajerdt och F. A. Hjort, besigtigat huset och
deröfver uppgjort ett kostnadsförslag, hvilket
slutade på 2790 Kronor., Kommunalnämden
som förut haft frågan till behandling,
hade föreslagit att stämman icke
måtte bevilja några medel dertill; utan
då socken nu har fattiggård kunde
barnhemmet i stället öfverflyttas dit då
det alltid komme att blifva förenligt
med mindre kostnader om barnen i
barnhemmet erhölle Sin bespisning vid fattig-
gården, barnhemsdirektionens ordförande
upplyste att sedan 1877. hade påkostats
på bostaden 1788 Kronor 05 öre, stämman
beslöt enhälligt i enlighet med Kommunal-
nämdens förslag att icke bevilja nå-
gra medel, samt uppdrog åt Kommunal-
nämden att inkomma med yttrande röran-
de vidare åtgärder i frågan -

§4.
Till Kommunalombud att bevista mantals-
skrifningen valdes Aug. Olsson. Qvinnersta
och Olof Eriksson. Slagsta.

§5.
Kommunalnämdens uppgjorda förteckning å de
personer, hvilka på grund af fattigdom
eller sjuklighet böra från mantalspen-
ningar befrias godkändes, med tillägg
af. skrädd. J. E. Lindberg med hustru vid Lindes-
nas, och arbetsk. E, Andersson Gustafslund.

§6.
Klosters Sjuk och begrafningskassa hade
begärt att få ett Kommunalt penninge-
bidrag Kommunalnämden hade förut
haft frågan under behandling och afsla-
git densamma, emedan Kassan vore
baserad på alltför opraktiska grunder
endast 35 öre månadsafgift. hvilket
vore alldeles för lågt, för att Kassan
skulle Kunna ega bestånd, Stämman
beslöt i enlighet med Kommunalnämdens
forslag att afslå den gjorda begäran.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Joh, Engström/
/Carl Carlsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 14 November 1897 af
/A: Mellin,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106305.

Personrelationer