Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid ordina-
rie komunalstämma med
Kloster socken i sockenstu-
gan den 30 Mars 1901.

§1
Att Justera detta protokoll valdes Herrar
J. Engström Tunafors och Aug. Olsson
Qvinnersta.

§2.
Företeddes följande af revisorerna gran-
skade under komunalnämdens förvalt-
ning stående kassors räkenskaper näml.

Komunalkassan
Mat - Polettkassan
Lasaretsfonden
Barnhemskassan.

På därom framställd fråga beviljade
stämman på grund af den upplästa
revisionsberättelsen vederbörande kassa-
förvaltare samt komunalnämdens ansvars-
frihet för nämda kassors föregående rä-
kenskapsår samt, för Barnhemskassan
dess räkenskapsförare och kassaförvaltare.

§3
Stämman beslöt godkänna det af kassa-
forvaltaren och af revisorerna anmärkta,
komunen debiterade beloppet af 60 kronor
för längdernas uppgörande.

§4.
Frredrogs Fru Edla Sandbergs till Konung-
ens Befallningshafvande och stämma stäl-
da skrifvelse angående rätt till utskänk-
ning vid sommarluststället Djurgården
med tillstånd därjämte att utskänkning-
en därstädes måtte få utsträckas för tiden
1 Maj till 30 September innevarande år un-
der sökendagar till kl. 11 e. m. samt sön-
och helgdagar från 1 til 5 samt 6 till 11 e. m.
och förordade stämman bifall till ansökning-
en.

§5.
Stämman beslöt på därom gjord anhållan
bevilja tillsyningsmännen vid församlingens
fattiggård en årlig ersättning af 50 kr. för
dem hvad dock med skyldighet att besöka
fattiggården i enlighet med de föreskrif-
ter dess reglemente angifves.

§6
På framställning af polismannen Ham-
marin ångående en ersättning af 40 kr.
för af honom under föregående år anhåll-
ne 4 bettlare afslogs, men beslöt stämman
en ersättning af 20 kr.

§7
Stämman beslöt att den ersättning som
skulle tilldelas tillsyningsmännen för an-
hållande af bettlare skulle utgå med 5 kr.
för hvarje af dem anhållen bettlare som
aflämnades till kronobetjäningen.

§8.
Granskades restlängden å obetalta komu-
nalutskylder för år 1900 års första uppbörd
upptagande ett belopp af kr. 4,349,74 och be-
viljades därå afkortning för flera personer
med tillsammans 36 kr. och 67 öre i öfrigt
godkändes längden och skulle den till
laga indrifning befordras

§9
Kronoafkortningslängden upplästes gran-
skades och godkändes.

Som ofvan
/C, A, Olsson./

Justeradt.
/Aug, Olsson/

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 31 Mars 1901 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106298.

Personrelationer