Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 november 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 november 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommu-
nlstämma med Klosters
församling den 30.
November 1867.

{§.1.}
Possessionaten L. P. Åkerman valdes till
ombud för Klosters Socken vid instun-
dande Mantalsskrifning; egande detta
ombud att å Kommunalutstyrelsens
vägnar lemna intyg angående sådana
personer, hvilka för sjuklighet eller
fattigdom böra från mantalspen-
ningar befrias.

{§.2.}
Possessionaten L. P. Åkerman valdes
att vara Ombud för Klosters Socken
vid sammanträde angående ifrågasatte
reparationer å Häradets Tinghus.

{§.3.}
I anledning af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref
den 19:de och Konungens Befallningshafvandes
order den 25 i denne månad, angående
uppgifter om tillgången och behofvet
af spanmål intill nästkommande års
skörd, samt om tillfällen till arbetsför-
tjenst för dem som sakna sådan, skulle
Sexmännen till nästa Kommunalstämma,
som utsattes till lördagen den 14 instun-
dande December, inkomma med
uppgifter i dessa afseenden, hvar
och en för sin rote; hvarefter
ärendet å samma stämma vidare
behandlas.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat

/Olof Ericsson/
/Adolf Aulin./

Uppläst i Eskilstuna k:ka d 12 Jan. 1868 af /I Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 november 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106299.

Personrelationer