Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalstämma med Kloster socken
i sockenstugan den 30 maj. 1903.

§ 1.
Att justera dagens protokoll valdes
Hilmer Engström Tunafors och A. Ahlborg
Grönsta.

§ 2.
Till ledamöter i taxeringsnämden för inne-
varande år valdes J E. Olsson. Skiftinge
(ledamot af bevinningsberedningen)
Hilmer Engström Tunafors.
Eg. C. Alfr. Johansson. Fridnäs
Oskar Carlsson. Olivehäll.
A. Ahlborg. Grönsta.
samt till suppleanter att tjenstgöra i den
ordning de här nämnas.
F. A. Östergren. Ahlvik.
Edv. Olsson. Glömsta
E. Edv. Lindmark. Stjernholm.

§ 3.
Till ledamot i kommunalnämden med
tjenstgöring till 1904 års slut valdes. med.
3830 röster Landtbr C. Aug. Olsson. Hugelsta.
2854. röster. tillföll handelsförestånd. Ax. Ek.
vid Stjernholm.

§ 4.
Med anledning av Frans Oskar Carlssons
Olivehäll väckta motion att Kommunen
måtte bekosta uppsättandet af en bref-
låda vid Tunafors samt ersättning till
en brefbärare för nämde Samhälle,
hade Kommunalnämden vid sitt
sammanträde denna dag beslutat till styr-
ka stämman att afslå motionen,
stämman beslöt emellertid att återre-
mittera ärendet till Kommunalnämden
för vidare utredning; och anhölls
att Kommunalnämden skulle ingå till
Kongl. Poststyrelsen med förfrågan om
den utan kostnad för kommunen ville
uppsätta en breflåda, samt bekosta
brefbärare för Tunafos Samhälle.

§ 5.
Restlängden å obetalta, kommunalutskyl-
der från första uppbörden för år 1902 upp-
tagande ett belopp af 3145 Kr 84 öre
företeddes och godkändes, samt utsågs
undertecknad, A. Sahlin och Oskar Carlsson
Olivehäll att granska densamma och
göra de afkortningar, hvartill skäl före-
funnes.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Joh H, Engström/
/A, Ahlborg,/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 7 Juni 1903 af
/A. Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106292.

Personrelationer