Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal
stämma med Klosters Socken
den 30 Mars 1869.


{§.1.}
Företeddes Räkenskaper för Klosters Socken Kommu-
nalKassa för år 1868, hvilken räkenskap blifvit
af de utsedde Revisorerne granskad och lemnad
utan anmärkning; och lemnades härefter full
decharge åt Kommunal Nämnden för samma
år.

{§.2.}
Landtbrukaren L. P. Åkerman på Hugelsta och
Carl Olsson på Glömsta utsågos till Walmän vid
blifvande Landstingsmannaval.

{§.3.}
Sedan FattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna anmält att
Styrelsen måst på Stadens, fattigvårdsinrätt-
ning intaga en son till Arbetskarlen Christian
Wilhelm Bergqvist, hvilket barn Fattigvårds-
Styrelsen förmenat böra öfvertagas till för-
sörjning af Klosters Socken, på den grund att
Bergqvist med familj, enligt laga kraftvunnet
utslag, skulle tillhöra Socken; så uppdrogs
åt Stämmans Ordförande att undersöka
dessa förhållande och att på lämpligt vil-
kor utackordera barnet till passande foster-
föräldrar, om detsamma tillhörer Socknen.

{§.4.}
En, på fattigvården intagne Sven Larsson till-
hörig dragkista, som funnes hos Skräddaren
Hallberg, skulle genom Ordförandens
försorg afhemtas för socknens räkning.

{§.5.}
Angående Arbetskarlen Sven Larssons med hustru
och barns understödjande beslöts, att
Herr A. Aulin på Grönsta, å hvars egor de
bo, skulle för bostad och vedbrand efter egen
begäran erhålla En Rd [Riksdaler] i månaden från årets
början, samt att familjen skulle understödjas
med 2 Rd i månaden, som användes till inköp
af potatis och sill samt med 2 lispund mjöl
i månaden. och skulle penningarne för sagde
ändamål emottagas af Herr Aulin.

{§.6.}
Åt förra Pigan Augusta Mathilda Jonsson,
hvilken förr tjenat vid Tunafors, men nu
ligger sjuk ock har ett barn i fattigdom,
anslogs tillfällig hjelp, efter Herr Bruk-
Patronen A. V. Norei bepröfvande.

{§.7.}
Som anmäldes att Arbetskarlen Anders
Olsson i Römåssen har 2:ne gossar hemma
14 och 15 år gamla, hvilka ännu ej fått
lära sig läsa, blef nu beslutadt att dessa
barn skulle på församlingens bekostnad
utackorderas genom föranstaltande
af Landtbrukaren Andersson i Helgesta, hvar-
efter kostnaden återsökes om och då
tillgångar dertill finnes.

{§.8.}
Församlingen förklarade sig för sin
del icke hafva något att erinra mot
Bryggaren C. G. Simonsson hos Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande i Nyköping
gjorda ansökan om tillstånd till bedrif-
vande af värdhusrörelse med afhämtning
af sperituösa drycker vid Eskilstuna
Stad lustställe Djurgården i Klosters
Socken instundande sommarmånader, un-
der de förbehåll och inskränkningar,
som i ansökningen omförmäldes.

{§.9.}
Beslöts att Socknen skulle bekosta tryckning
af Landtbrukaren A. P. Anderssons hos Kommunal-
Nämnden behandlade motion om inrättandet af ett
Barnhem i församlingen, för det ändamål att för-
samlingens medlemmar, genom utdelning af motionen
ibland dem, skulle vinna kännedom om förslaget
och få tillfälle att lemna anteckning om fri-
villiga bidrag till Barnhemmet på ett eller annat
sätt.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Gustaf Zimmerman/
/Adolf Aulin./

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 18/4 1869. af
/Joh; Wahlfisk./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106293.

Personrelationer