Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan
den 30 Maj 1891

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
På begäran af Herrar C. Olsson i Glömsta,
C. Friman Helgesta och Sven Löfgren i
Måsta, hade kommunalstämma blifvit
utlyst för att få höra kommunens med-
lemmar angående den väg, som, går
öfver Eskilstuna Kungsladugårds ägor
från Munktells förbi Ekbacken till
allmänna landsvägen mellan Eskilstuna
och Torshälla; hvilken nu vore af
arrendatorn till nämde Kungsladugård
afstängd för all trafik, Sedan en kor-
tare öfverläggning pågått hvarunder yr-
kades att en skrifvelse skulle ingå
till Kongl. Majt:s med anhållan att
fortfarande få begagna vägen der
den nu vore upptagen, i stället för
den å kartan utlagda och af Konung Carl
XIV Johan år 1831 beviljade väg, beslöt
stämman att en sådan skrifvelse
skulle ingifvas, tillika beslöts, att om
vägen fortfarande blifver beviljad,
underhållskyldigheten icke skulle
drabba hela kommunen; utan blott
utgöras af de, som egentligen hade
någon nytta af densamma. Att un-
derteckna skrifvelsen till Kongl. Maj:ts
valdes alla de personer, som förut
till Konung. Befalln. Hafvande hade ingått
med skrifvelsen om ifrågavarande väg,
hvilka voro; Godsegaren Friherre Axel K:son
Leijonhufvud å Hvilsta, C. Friman i Helgesta,
C. Olsson i Glömsta, N. G. Jansson, S. E.
Pettersson, Olof Eriksson, L. E. Andersson,
Sven Löfgren i Måsta, Axel Olsson, Adolf
Olsson, Jonas Larsson, Th. Lundkvist,
A. Andersson, C. Andersson, E. A. Eriksson,
L. J. Andersson, C. E. Carlsson, O. Björk.
och Adolf Berglund å Wäsby; och skul-
le dessa inom sig, välja en komité
som ginge i befattning med uppsätt-
ning och insändandet af skrifvelsen.

§3.
Att justera dagens protokoll valdes
Herrar J. E. Olsson Skiftinge och Carl
Carlsson Röksta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Tillägg:
Stämmans beslut blef att alla kostna-
derna i målet skulle erläggas af Sö-
kandena.

Justeradt
/J, E, Olsson./
/Carl Carlsson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 7 Juni 1891
af/A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106291.

Personrelationer