Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 otober 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 otober 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
kommunalstämma med Kloster
socken i sockenstugan den
29 Oktober 1892 -

§1.
Från fattigvårdsstyrelsen hade inkommit utlå-
tande i fattiggårdsfrågan, hvari de förordnade
att fattiggård måtte inköpas; och af de
trenne egendomar som komiterade ta-
git i betraktande föreslogs Bahlsta att
inköpas. Efter en kortare öfverläggning
hvarvid en talare yrkade afslag på fattig-
vårdsstyrelsens hemställan, men andra
åter talade för bifall till detsamma
blef på derom framställd fråga stäm-
mans beslut att för ändamålet in-
köpa egendomen Bahlsta att tillträdas
nästkommande 14 mars.

§2.
På fattigvårdsstyrelsens förslag valdes en
komite af fem personer, hvilken
komite skulle hafva i uppdrag att
inköpa egendomen, inköpa inventarier
verkställa erforderliga ny och ombyggna-
der, antaga personer, samt i allo
handhafva egendomen och ordna den
sammas angelägenheter intill dess den-
samma vore för sitt afsedda ända-
mål fullt färdig och lämplig i öfver-
ensstämmelse med komiterades förslag
och ansågs att egendomen borde vara i ordning
om tvänne år, till komiterade utsågos
Herrar Aug. Olsson Qvinnersta, J, E, Olsson.
Skiftinge, C. Carlsson Röksta, Nils
Jansson Ärna och Anders Larsson i
Grönsta, med herrar P Larsson Årby och
Olof Andersson i Röksta som suppleanter.

§3
För kostnadernas betänkande beslöt
stämman upptaga ett amoteringslån att återbetalas på
högst 40 år och löpande med högst 5
procents årlig ränta.

§4.
Att hos Kongl. Maj:ts ingifva ansökning
om tillstånd till lånets upptagande, samt
att å kommunens vägnar på fördelakti-
gaste sätt afsluta lånet underskrifva
lånehandlingen och lyfta lånebeloppet valdes
Herrar Aug. Olsson Qvinnersta. J. E. Olsson
Skiftinge och C. Carlsson Röksta.

§5.
Att intill dess nämde lån erhölles och om
så erfordrades, beslöt stämman att kom-
munalnämden skulle ega rätt att i
bankinrättning upplåna ett belopp af
högst 10.000 kronor att komiterade
för ändamålet tillhandahållas.

§6.
Stämman beslöt att nuvarande fattighuset
må intill dess försäljning af tomten kun-
de ske af kommunalnämden på lämp-
ligt sätt disponeras och om så kunde
ske uthyras, hvarvid nödvändiga min-
dre reparationer äfven måtte verkställas

§7.
Följande af kommunalnämden upprättade
och föreslagna Utgifts och Inkomst
stat för Kommunen för nästkomman-
de år, blef af stämman besluten.

{Utgifter}
Till fattigvården 3.500
Räntor och amoteringar
Jernvägslånet 886.84.
Gallénska fonden. 81.16. 968.
på inköpssumman, samt på
inventariesumman 1340.


{Aflöningar}
till fjerdingsman 150.
till brandrotmästare 30.
till uppbördsman till presterskapet 75.
till sekreteraren 100.
till porto och skrifmaterialier 25.
presterskapet Jura Stolae 75.
annonsering 50.
löner till tvänne drängar vid fattiggården. 800.
legadagsverken. 200.
lagfart och oförutsedda behof 387 1892
Kronor. 7.700

{Inkomster.}
Af Klosterström 1017.
Bränvinsmedel 300.
från fattiggården 2623.
af 18.800 fyrkar á 20 öre 3760.
Kronor. 7.700

§8.
Att anslå medel till kostnaden för upp-
rättande af förslags uppgörande till ka-
nalisering af träsket vid Djurgårdsbron
afslog stämman; ty den ansåg att då
kronan som vore egare af marken, äfven
skulle bekosta ett sådant förslags uppgö-
rande.

§9
Till Sockenombud att bevista mantalsskrifning-
gen valdes Aug. Olsson i Qvinnersta.
hvilken eger lemna uppgift på de perso-
ner, som böra befrias från erläggande
af personella utskylder.

§10.
Att justera dagens protokoll valdes Her-
rar L. Olsson Ånsöga och J. J. Jonsson Qvinnersta

Som ofvan.
/Aug, Olsson,/

Justeradt.
/Lars Olsson./
/J; J; Janson/

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 6 November 1892
af
/J. Lindgren./
v. kmnstr.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 otober 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106263.

Personrelationer