Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 september 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 september 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalstämma med Kloster
socken i sockenstugan
den 29 September 1893.

§1.

Att justera detta protokoll valdes Herrar
E.G.Engström Gustafslund;och G.W.Eriksson
Stjernholm.

§2.

Granskades restlängden å obetalta utskylder till
kammaren för 1892 års sista uppbörd uppta-
gande ett belopp af 64 Kronor 49 öre,bevill-
jades derå afkortning för smedsarbetaren J.R.
Svanström Löfhagen med 3 kronor 01 öre,i
öfrigt godkändes längden och skulle densam-
ma till laga indrifvning befordras

§3.

I enlighet med Kommunalnämndens förslag
beslöt stämman att de för året influtne
hundskattsmedlen skulle ingå till kommu-
nalkassan och användas för fattiggårders
behof.

§4.

Ordföranden upplyste att frågan om tomtför-
säljning blifvit uppställd med anledning
deraf att förfrågan hos honom gjorts om
Kommunen vore villig sälja en bygg-
nadstomt från fattiggården i den så kalla-
de "Ömansbacken", belägen invid stora lands-
vägen,stämma beslöt,att som den nu
nämnde backen icke lemnade kommunen
någon nämnvärd inkomst att tomten deri-
från skulle försäljas,om det kunde
ske fördelaktigt för kommunen;
och uppdrogs åt samma komiterade,som
förut har ordnandet vid fattiggården om
hand att underhandla med köparen,samt
sedan inkomma med förslag till stämman
för att densamma i ärendet måtte fatta
beslut.

Som ofvan.
/ Aug,Olsson /
Justeradt
/ G,W,Erikson /
/ E,G,Engström /

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 1 Oktober 1893
af / A.Mellin /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 september 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106264.

Personrelationer