Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
29 Oktober 1902

§ .1
Att justera detta protokoll valdes Herrar Aug
Olsson Qvinnersta och A Petterson Hannelund

§ .2
Följande af komunalnämden upprällade och före-
slagna utgifts och inkomststat för komunen för
nästkommande år blef af stämman godkänd

{Utgifter}
Räntor och amorteringar
Till Jernvägslånet 950
Till Folkskolelärarnes Pensionsinrättning 1563,08
Till Eriksson Ånsöga 500 3013 08

{Aflöningar}
Till Fjerdingsmannen 500
Till Polisuppsyningsmannen 500
Till Helsovårdstillsyningsmannen 200
Till Tillsyningsmannen vid fattigg 100
Till Barnmorskan 100
Till Uppbördsman af Prestutskylderna 75
Till Lön till Tjenstefolket samt kost 2000
Till Legodagsverken 150
Till Sekreterararvode 500
Till Porto och Skrifmatriel 25
Till Utskylder 300
Till Underhåll af hus och inventarier 500
Till Hyra för arrestlokalen 100
Till Underhåll af 37 Hjon a 40 öre p:r dag 5402
Till Understödstagare utom fattigg 2800
Till Hospitalsafgifter 547
Till 50 famn ved a 9 Kr 450
Till Anonsering 100
Till Belysning vid Tunafors 200
Till Beräknad afkortning 1500
Till Oförutsedda behof 2007 18056,92
S:ma Kronor 21070,00

{Inkomster}
Af fattiggården 3300
Af Räntor 1200
Af Barnhemskassans räntemedel 700
Af Andel af till Kungl Stadskon-
toret influtna bränvinsminuthandel
och utskänkningsafgifter 800
Af 41,000 fyrk a 37 öre 15,170
S:ma Kronor 21,070

§ 3
Till ombud att närvara vid årets mantalsskrif-
ningar valdes Herrar Aug Olsson Qvinnersta och
C A Olsson Hugelsta samt till Supleanter Herrar A
Ahlborg Grönsta och Polismannen Hammarin Tunafors

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt
/Aug, Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 30 November 1902 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106262.

Personrelationer