Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Kloster socken
i sockenstugan den 28 Juni 1904.

Sedan Kommunalstämmans ordförande öpp-
nat stämman och de dervid närvarande
vitsordat att stämman i behörig ordning
blifvit kungjord, anmälde Landskamre-
raren m. m. Edvard Ploman, som vid
stämman iakttagit inställelse, att Konung-
ens Befallningshafvande i länet uppå
framställning af stämmans ordförande
förordnat Ploman att i Herr Landshöfding
ens ställe vid stämman närvara, samt
uppläste det i sådant hänseende för honom
utfärdade förordnandet; och sedan stämmans
ordförande helsat Landskamreraren Ploman
välkommen, företogos ärendena i följan-
de ordning.

§1.
S. D. Utsågos att jemte stämmans ordförande
justera dagens protokoll Godsägaren J.
E. Olsson på Skiftinge och Werkmästaren.
E. J Danielsson.

§2.
S. D. föredrogs en till Kommunalstämman från
utsedde Komiterade den 12 sistlidne April
aflåten skrifvelse, deri de, med öfverlem-
nande af dels ett tryckt exemplar af be-
tänkande i fråga om Fors och Klosters sock-
nars införlifvande med Eskilstuna stad
och dels protokoll vid Komiterades sam-
manträden den 3 December. 1903 samt den
5 och 6 April 1904.,innefattande förslag,
till Fors och Klosters socknars afskil-
jande från vederbörande tingslag, härad
och väghållningsdistrikt, samt de båda
socknarnes införlifvande i judiciellt
administrativt och Kommunalt hänseende
äfven som i afseende å folkskoleväsendet
med Eskilstuna stad tillika med vilkoren
härför, hemstält attKommunalstämman
skulle, i hvad på Kloster socken ankomme
besluta om de båda socknarnes införlifvan-
de med Eskilstuna stad, på de vilkor
som af Komiterade enligt sagde pro-
tokoll föreslagits; och sedan Komitera-
des förslag i ämnet blifvit uppläst
samt detsamma af Herr Aug Olsson i
Qvinnersta m. fl. till bifall förordats,
beslutades efter någon kortare öfverlägg-
ning enhälligt, i hvad på Kloster socken
ankomme,

I att Klosters och Fors socknar, inberäknadt
Nyfors samhälle, skola skiljas från de
tingslag, härad och väghållningsdistrikt,
som de nu tillhöra, samt i judiciellt,
administrativt och Kommunalt hänse-
ende införlifvas med Eskilstuna stad;

II att för införlifvandet skola gälla föl-
jande vilkor:
1:o) Socknarnes hela nu varande områden
förenas med staden i judiciellt, admi-
nistrativt och Kommunalt hänseende
hvaremot i ecktisiastikt hänseende de
tills vidare och intill dess annorlunda
i laga ordning varder beslutadt för-
blifva åtskiljda; skolande de tre Kom-
munerna dock i afseende å folkskole-
väsendet hafva fullständig gemensam-
het och således förena sig om ett
gemensamt skolråd samt utgöra ett
skoldistrikt.

2:o) Staden i sin helhet ombesörjer och be-
kostar fattig - och sjukvård, brandväsende,
polisbevakning, underhåll af allmänna
vägar och gator samt alla andre Kommu-
nala anstalter och angelägenheter inom
såväl Klosters och Fors socknars, som
stadens äldre område enligt lagligen
gällande bestämmelser.

3:o). Alla kommunala utgifter skola af
stadens och de införlifvande Kommuner-
nas invånare gemensamt och efter ena-
handa grund utgöras; skolande den af-
gift som af fastighetsegare inom nu-
varande staden under benämning "lösen
för fastighetsonera" erlägges till stads-
kassan för befrielse från gatuunderhål-
let, efter Kommunernas sammanslagning
upphöra att vidare utgå.

4:o) Afgifterna till stadsKassan för
vattenförbrukning från Nyfors nuvarande
vattenledningsnät skola, i likhet med
hvad som nu tillämpas i Eskilstuna,
utgå med cirka 10 % af anläggnings-
kostnaden för rörnätet, dock ej lägre än
motsvarande afgifter för den nuvarande
staden.

5!o). Alla Eskilstunas stads samt Klosters
och Fors Kommuners jemte Nyfors muni-
cipalsamhälles tillhörigheter af fast och
lös egendom samt inkomster, hvilka
icke äro afsedda för Kyrkliga ända-
mål, skola tillfalla den gemensamma
Kommunen, hvarjemte folkskolehus och
andra anstalter för folkundervisningen
skola tillfalla det gemensamma skol-
distriktet såsom dess samfälda egendom.

6:o). För att tjena till ledning vid
utdebitering af de kyrkliga utskylderna
i Klosters och Fors församlingar upprättas
genom Magistratens försorg för hvardera
församlingen fyrktalslängd efter samma
grunder Som hittils, med ledning af senast
framstäld taxering.

7:o). De införlifvade områdenas invånare
åtnjuta i stadens kommunala angelägen-
heter enahanda rösträtt som stadens
invånare.
Lika med stadens invånare äro den inför-
lifvade områdenas invånare berättigade
att tillgodonjuta de förmåner, som all-
männa stiftelser åt stadens invånare eller.
särskilda klasser af dem bestämma; och
hafva stadens invånare i afseende å all-
männa stiftelser, hvilka tillhöra de in-
förlifvade områdena, enahanda rätt,

8:o) De bestämmelser, som i fråga om Magistra-
tens skyldighet att förrätta bouppteckningar
och arfskiften nu gälla för det äldre
stadsområdet, skola, beträffande de inför-
lifvade områdena, ega tillämpning endast
för de delar deraf, som komma att
ingå i stadens planlagda område.

9:o) De för äldre stadsområdet gällande före-
skrifter rörande auktioner skola, hvad de
införlifvade områdena, angår, icke anses
gälla för andra delar än dem, som komma
att i stadens planlagda område ingå

10:o). Staden i sin helhet öfvertager ansvars-
skyldigheten för de tre borgerliga Kommu-
nernas samt Nyfors municipalsamhälles
samtliga skulder och förbindelser, af hvad
beskaffenhet de vara må, efter, afdrag
af den kapital- och räntebetalning, som,
derå bör verkställas före den dag, då inför-
lifningen eger rum.
Det gemensamma skoldistriktet öfvertager
församtingarnes skulder för folkskoleväsendet
efter afdrag, som nyss är nämndt.

11:o) De för Eskilstuna stad och Nyfors
municipalsamhälle nu gällade särskilda
byggnads- och brandordningar samt den för
staden gällande renhållningsstadga skola,
hvar för sitt område, förblifva gällande
intill dess nya ordningar för hela
det nybildade samhället blifvit ut-
arbetade och faststälda.

III att vitaga de åtgärder hvilka
för införlifningens genomförande på of-
vannämda vilkor erfordras;

IV att vid socknarnas skiljande i
judiciellt hänseende från Öster och Wester-
Rekarne härads tingslag socknarnas an-
del i häradernas tingshus skall öfverlåtas
på de efter socknarnes införlifvande med
Eskilstuna stad återstående delarne af häre-
derna, mot det att dessa ensamma öfver-
taga dels betalningsansvaret för tingsla-
gets tingshusbyggnadsskyldige invånares
skuld med belopp, hvartill skulden,
efter nu gällande bestämmelser för rän-
te- och Kapitalamorteing uppgår vid
den tidpunkt, då socknarnes införlifvande
med staden må träda i kraft, del under-
hållet efter denna tid af tingshuset
äfvensom kostnaden för tingshållningen,
dels och betalningsskyldigheten af den för
underhåll af häradsfängelset enligt nådiga
brefvet den 20 Sept. 1864. bestämda afgift
till Kronan af 200 kronor årligen;

V. att efter socknarnes skiljande från Öster-
och Wester Rekane häraders- väghållningsdi-
strikt- det nya stadssamhället skall ersätta
hvartdera väghållningsdistrikt kostnaden
för ny vägdelning med belopp, som
dock icke må öfverstiga 2000 kronor
till hvartdera väghållningsdistriktet;

VI att det nya stadssamhället skall afstå
från socknarnes andel i länets epidemisjuk-
hus och från rätt för socknarnes invåna-
re att den njuta vård, mot det att sam-
hället befrias från skyldigheten att för
tiden efter socknarnes införlifvande
med staden vidare bidraga till kostna-
derna för epidemisjukhusens uppförande
och underhåll äfvensom för vården
af de intagna sjuka; samt

VII att det nya stadssamhället skall
ersätta kostnaden för utskrifning af de
utdrag af inteckningsprotokoll och fastig-
hetsböcker, i hvad de angå inom sock-
narne befintliga fastigheter, som i hän-
delse af socknarnes införlifvande med
staden skola af domhafvanden i tings-
laget tillställas Rådstufvurätten i Eskil-
stuna.
I. Sammanhang härmed skulle, likaledes
uppå förslag af Herr Olsson i Qvinnersta
till protokollet antecknas såsom ett
socknens önskemål, att då det nya
samhället, såsom antagligt vore, Komme
att indelas i flera beredningsdistrikt, det
dervid skulle tillses, ett äfven jordbrukarne
blefve representerade, så att deras rätt
vid taxeringen blefve tillvaratagen; hvar-
jemte det lemnades i uppdrag åt kommu-
malstämmans ordförande att å kommu-
nens vägnar göra underdånig fram-
ställning i ämnet och vidtaga alla
de öfriga åtgärder, som för införlif-
ningens genomförande på ofvannäm-
da vilkor kunde erfordras.

Slutligen skulle här anteckas, att för
handlingarna i den nu afgjorda frågan, på
begäran af stämmans ordförande och
de öfrige tillstädesvarande sockneboarne
leddes af Landskamreraren. Ploman.

§3.
S. D. Efter nu medddade upplysningar att
de med ofvan nämda Komitearbete fö-
renade kostnader uppgåttt till 868 Kronor
15 öre beslutade Kommunalstämman, up-
på derom framstäldt förslag att deraf
gälda 1/5 med 173 Kronor 63 öre.

Då vidare till antecknande icke före-
kom afslutades sammanträdet

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Eric J Danielsson/
/J, E, Olsson./

Uppläst i kloster kyrka Söndagen den 10 Juli 1904 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106222.

Personrelationer